BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehit öğretmenlerin okulu yeniden açıldı

Şehit öğretmenlerin okulu yeniden açıldı

1993 yı­lın­da PKK’lıların, öğ­ret­men Bay­ram Te­kin, eşi öğ­ret­men Ya­se­min Te­kin ve kız­la­rı Be­tül’ü şe­hit et­tik­ten son­ra ate­şe ve­re­rek yak­tık­la­rı okul 16 yıl son­ra ye­ni­den eği­ti­me açıl­dı.16 YIL SONRA EĞİTİME TEKRAR KAZANDIRILDI 1993 yı­lın­da PKK’lıların, öğ­ret­men Bay­ram Te­kin, eşi öğ­ret­men Ya­se­min Te­kin ve kız­la­rı Be­tül’ü şe­hit et­tik­ten son­ra ate­şe ve­re­rek yak­tık­la­rı okul 16 yıl son­ra ye­ni­den eği­ti­me açıl­dı. > İs­tih­ba­rat Ser­vi­si İS­TAN­BUL Bit­lis’in Yo­la­lan bel­de­si­ne bağ­lı Düz­köy’de 1993 yı­lın­da PKK te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan öğ­ret­men Bay­ram Te­kin eşi öğ­ret­men Ya­se­min Te­kin ve kız­la­rı Be­tül’ü şe­hit et­tik­ten son­ra ate­şe ve­re­rek yak­tık­la­rı okul 16 yıl son­ra Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ye­ni­den ona­rı­la­rak eği­ti­me açıl­dı. İs­tan­bul’da ku­ru­lan Düz­köy Der­ne­ği’nin da­ve­ti üze­ri­ne köy oku­lu­nu zi­ya­ret eden Bağ­cı­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı, oku­lun ya­pı­mı­nı üst­le­ne­rek tek­rar eği­ti­me ka­zan­dır­dı. Okul­da ya­pı­lan tö­ren­de ko­nu­şan Bit­lis Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü M.Emin Kork­maz, oku­lu şe­hit olan öğ­ret­men­le­ri­mi­zin anı­sı­na ye­ni­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, du­yar­lı­lık gös­te­ren Baş­kan Lok­man Ça­ğı­rı­cı’ya te­şek­kür et­ti. Ha­ti­ce Çağ­la­yan ad­lı öğ­ren­ci de, “Oku­lu­mu­zun tek­rar eği­ti­me açıl­ma­sın­dan çok mut­lu­yuz. Oku­lu­mu­zu ar­tık da­ha çok se­vi­yo­ruz. Ar­tık ne ça­tı­sı dam­lı­yor ne de pen­ce­re­le­rin­den so­ğuk ge­li­yor. Tu­va­le­ti­miz­den oyun par­kı­na, ye­ni sı­ra­lar­dan bil­gi­sa­ya­ra ka­dar her şe­yi­miz var. Biz de bi­rer öğ­ret­men olup, ül­ke­mi­zin en üc­ra yer­le­rin­de hiz­met et­mek is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT