BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AĞIT YAKMAK YOK YATIRIMA DEVAM

AĞIT YAKMAK YOK YATIRIMA DEVAM

İş adamlarına seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan krizden çıkış yolunun, birbirine suç atmaktan değil fırsatları görüp yatırım yapmaktan geçtiğini söyledi‘Yurt­dı­şı Mü­te­ah­hit­lik Hiz­met­le­ri Ba­şa­rı Ödül­le­ri’ tö­re­ni­ne ka­tı­lan Er­do­ğan iş adamlarına ödüllerini verdi. > Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tür­me­nin hü­kü­met­le bir­lik­te iş adam­la­rı­nın da bir va­zi­fe­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Kriz­den çık­ma­nın yo­lu, otu­rup ağıt yak­mak, sa­ğı so­lu suç­la­mak de­ğil­dir” de­di. Tür­ki­ye Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Yurt­dı­şı Mü­te­ah­hit­lik Hiz­met­le­ri Ba­şa­rı Ödül­le­ri’ tö­re­ni­ne ka­tı­lan Er­do­ğan tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin dün­ya ge­ne­lin­de ABD ve Çin’den son­ra dün­ya­nın en bü­yük mü­te­ah­hit­ler sek­tö­rün­de 3. sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Er­do­ğan, ih­ra­ca­ta yıl­lık 3 mil­yar do­lar­lık bir ek des­tek sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. TED­BİR­LE­Rİ ALI­YO­RUZ Baş­ba­kan Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sın­da kü­re­sel kri­ze iş adam­la­rı­nı hü­kü­met­le bir­lik­te kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tür­me­ye da­vet ede­rek şöy­le ko­nuş­tu: “Re­el sek­tö­rü ra­hat­la­ta­cak ted­bir­le­ri ka­de­me ka­de­me, pey­der­pey ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Her tür­lü ko­lay­lı­ğı gös­ter­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Kriz­den çık­ma­nın yo­lu, otu­rup ağıt yak­mak, sa­ğı so­lu suç­la­mak de­ğil­dir. Tam ter­si­ne kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tür­mek için ye­ni ya­tı­rım­lar yap­mak için fır­sat­la­rı gö­rüp de­ğer­len­dir­mek için bir im­kan ze­mi­ni oluş­muş­tur.” BAŞ­KAN ADAY­LA­RI AÇIK­LA­NI­YOR Baş­ba­kan Er­do­ğan, ye­rel se­çim ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın yo­ğun şe­kil­de sür­dü­ğü­nü, aday­la­rın pa­zar gü­nü açık­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. Er­do­ğan, “46 il be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız­dan da yi­ne de­vam ede­cek­le­ri­mi­zi açık­la­ya­ca­ğız. An­ka­ra’yı da açık­la­ya­bi­li­riz” de­di. Ba­zı ga­ze­te­ler­de aday­lar­la il­gi­li çı­kan ha­ber­le­re tep­ki gös­te­ren Er­do­ğan, mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na da ‘kol­tuk ila­ni­ha­ye de­ğil’ di­ye ses­len­di. Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Ga­ze­te­ler­de, ‘Şun­lar­la yol ay­rıl­dı, bun­lar­la yol ay­rıl­dı’ gi­bi ya­lan yan­lış şey­ler çı­kı­yor. Biz kı­lı kırk ya­ra­rak de­vam edi­yo­ruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT