BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Padişahlık mı?..

Padişahlık mı?..

Ara­lık ayı or­ta­la­rıy­dı, İs­tan­bul’dan bir te­le­fon gel­di; “Biz­le­ri yer­den ye­re vu­ru­yor­dun, ‘Zi­ya­fet mas­raf­la­rı şu ka­dar, ağır­la­ma mas­raf­la­rı bu ka­dar, ge­zi mas­raf­la­rı dün­ya ka­dar; har vu­rup har­man sa­vu­ru­yor­lar, bir de ‘Ke­sin­ti­ler çok, ik­ra­mi­ye­le­ri öde­ye­mi­yo­ruz’ di­ye ağ­lı­yor­lar’ di­ye ya­zıp du­ru­yor­dun; bu haf­ta­ki Ya­rış Dün­ya­sı Ga­ze­te­si’ni al, bak ba­ka­lım Jo­key Ku­lü­bü’nün Ev­li­ya Çe­le­bi­le­ri kim­ler­miş!..”Ara­lık ayı or­ta­la­rıy­dı, İs­tan­bul’dan bir te­le­fon gel­di; “Biz­le­ri yer­den ye­re vu­ru­yor­dun, ‘Zi­ya­fet mas­raf­la­rı şu ka­dar, ağır­la­ma mas­raf­la­rı bu ka­dar, ge­zi mas­raf­la­rı dün­ya ka­dar; har vu­rup har­man sa­vu­ru­yor­lar, bir de ‘Ke­sin­ti­ler çok, ik­ra­mi­ye­le­ri öde­ye­mi­yo­ruz’ di­ye ağ­lı­yor­lar’ di­ye ya­zıp du­ru­yor­dun; bu haf­ta­ki Ya­rış Dün­ya­sı Ga­ze­te­si’ni al, bak ba­ka­lım Jo­key Ku­lü­bü’nün Ev­li­ya Çe­le­bi­le­ri kim­ler­miş!..” Der­gi­yi al­dım ve “Ja­pon­ya’nın baş­ken­ti Tok­yo’da ya­pı­lan 32’nci As­ya Ya­rış­çı­lık Kon­fe­ran­sı için Tür­ki­ye’den ge­niş bir ka­tı­lım ol­du­ğu­nu ya­zan” ha­be­ri oku­dum. “Av­ru­pa­lı” Tür­ki­ye’nin bir As­ya Kon­fe­ran­sı’na “ne­den bu ka­dar ge­niş ka­tı­lım­la git­ti­ği­ni” dü­şü­nür­ken, sev­gi­li Ya­vuz Ko­ca­ömer’in “o gün­ler­de” yaz­dı­ğı “Tür­ki­ye En­gel­li Spor­cu­lar Yar­dım­laş­ma ve Eği­tim Vak­fı ile Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü’nün or­tak­la­şa ger­çek­leş­ti­re­ce­ği üs­te­lik çok bü­yük ma­li­ye­ti de ol­ma­yan bir sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne TJK yö­ne­ti­mi­nin hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­me­den ve bil­gi da­hi ver­me­den sır­tı­nı dön­dü­ğü­nü” an­la­tan ya­zı­sı­nı da oku­yun­ca, bir ga­ze­te­ci ola­rak “ola­yı araş­tır­ma­ya” ka­rar ver­dim!.. Ja­pon­ya ge­zi­si­ne ka­tı­lan­lar­dan bi­ri ile gö­rüş­tüm; ge­zi hak­kın­da bol bil­gi al­dım ve “Ne­den 26 ki­şi­lik bir ka­fi­ley­le gi­dil­di­ği­ni, ne­den ba­kan­lık­tan o ka­dar bü­rok­ra­tın, TJK üye­si o ka­dar ki­şi­nin ve on­ca ba­sın men­su­bu­nun ka­fi­le­ye alın­dı­ğı­nı” araş­tır­dım; “bu­gü­ne ka­dar ben­zer top­lan­tı­la­ra Tür­ki­ye Jo­key Ku­lüp ta­ra­fın­dan gö­tü­rü­len ba­kan­lık men­su­bu sa­yı­sı­nın, bir Tür­ki­ye re­ko­ru (Kim bi­lir bel­ki de Dün­ya re­ko­ru) ol­du­ğu­nu” öğ­ren­dim ve otu­rup bir ya­zı yaz­dım!.. Ya­zı­nın çık­tı­ğı gün de, TJK üye­si ve at sa­hi­bi, bu­gü­ne ka­dar Türk at­çı­lı­ğı­na önem­li hiz­met­le ve­ren, “ya­kın” ar­ka­da­şım Onur Yet­kin’e te­le­fon et­tim; “Bir Tür­ki­ye Ga­ze­te­si al, sa­na bir sür­pri­zim var; ya­zı­mı oku” de­dim!.. Sa­at­ler son­ra, ba­na te­le­fon et­ti; “Ya­zı­nı oku­dum, gü­zel yaz­mış­sın ama bir ha­ta yap­mış­sın, yaz­ma­dan ba­na sor­say­dın o yan­lı­şı yap­maz­dın!..” “Ne yan­lı­şı” di­ye sor­dum; “Har­cı­rah ola­rak gün­lük 200 do­lar ve­ril­di­ği­ni yaz­mış­sın, 200 eu­ro ola­cak­tı!..” Gü­lüş­tük!.. Ara­dan ne­re­dey­se bir ay geç­ti, bu de­fa An­ka­ra’dan bir te­le­fon: “Se­nin­ki­ni Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­ri­yor­lar­mış!..” Ön­ce an­la­ma­dım; “Kim be­nim­ki?..” Ce­va­bı du­yun­ca, şa­şır­dım: “Onur Yet­kin!..” Zi­ra Onur Yet­kin, bu­gün­kü yö­ne­ti­min “ye­dek” üye­si idi!.. “Ne­den” di­ye sor­dum; ce­vap be­ni da­ha da şa­şırt­tı: “Sa­na bir ya­zı yaz­dır­mış, ge­zi­ler­le il­gi­li, o yüz­den!..” Aç­tım te­le­fo­nu Onur Yet­kin’e, “An­ka­ra’dan ge­len ha­ber” tam de­ğil “ya­rı” doğ­ru çık­tı; he­nüz Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­ril­me­miş ama, yö­ne­tim ku­ru­lu “be­nim ya­zım­la il­gi­li ola­rak” Onur Yet­kin hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­mış, sa­vun­ma is­ti­yor­muş!.. Pes!... “Ben­zer ya­zı­la­rı” es­ki yö­ne­tim­ler hak­kın­da yaz­dı­ğım­da “te­şek­kür üs­tü­ne te­şek­kür eden­ler”, ik­ti­da­ra gel­dik­le­rin­de “ba­kın” ne ya­pı­yor­lar?.. Sen ta­aa Ja­pon­ya­la­ra, üs­te­lik “As­ya” kon­fe­ran­sı­na “pa­di­şah ka­fi­le­si gi­bi” ka­la­ba­lık ve uçak­lar­da bu­si­ness class­lar­da git gel, “her şey da­hil” ge­zi ol­du­ğu hâl­de, yet­mi­yor­muş gi­bi bir de eu­ro­lar­la avuç do­lu­su har­cı­rah­lar öde ama iş en­gel­li­ler­le il­gi­li “sos­yal so­rum­lu­luk” pro­je­si­ne ge­lin­ce, ona sır­tı­nı dön, da­ha­sı , “bir ga­ze­te­ci bun­la­rı yaz­dı” di­ye, onun ar­ka­da­şı olan “asır­lık” bir at­çı ai­le­nin gü­nü­müz­de­ki tem­sil­ci­si­ni, bun­ca yıl­lık TJK üye­si­ni Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ver­me­ye kalk, ola­cak iş mi?.. Ama olu­yor iş­te, zi­ra “ora­sı” Jo­key Ku­lüp!.. Her ge­len ken­di­si­ni “o ku­lü­bün pa­di­şa­hı” zan­net­me­ye baş­lı­yor ve de “pa­di­şah­lar eleş­ti­ril­mez” fo­bi­si­ne ka­pı­lı­yor!.. Sa­yın Baş­kan Ya­sin Ekin­ci, Onur Yet­kin be­nim “çok de­ğer ver­di­ğim” bir ar­ka­da­şım­dır ama ba­na “o da­hil” kim­se ya­zı yaz­dı­ra­maz, “Uluç­lar inan­ma­dık­la­rı hiç­bir şe­yi yaz­maz­lar”; iyi öğ­re­nin!.. Ve de si­ze bir so­ru da­ha: Me­rak edi­yo­rum, ge­zi­ye “Türk­çe si­mül­ta­ne ter­cü­me ya­pa­cak” bir ki­şi gö­tü­rül­me­di­ği­ne gö­re, “böy­le” bir kon­fe­ran­sı ta­kip ede­bi­le­cek ka­dar “li­san bi­len” kaç ki­şi var­dı, o ka­fi­le­de?..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT