BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kış has­ta­lık­la­rın­dan na­sıl ko­ru­nur­su­nuz?

Kış has­ta­lık­la­rın­dan na­sıl ko­ru­nur­su­nuz?

Bu mev­si­mde en­fek­si­yon­lar ağır geç­ti­ği için ko­run­ma ted­bir­le­ri­ne özen gös­te­ril­me­sin­de ya­rar var.Bu mev­si­mde en­fek­si­yon­lar ağır geç­ti­ği için ko­run­ma ted­bir­le­ri­ne özen gös­te­ril­me­sin­de ya­rar var. Yaş­lı­la­rın, ço­cuk­la­rın, kalp, as­tım, di­ya­bet gi­bi sağ­lık prob­le­mi olan ki­şi­le­re ha­va­nın çok so­ğuk ol­du­ğu gün­ler­de mec­bur kal­ma­dık­ça so­ka­ğa çık­ma­la­rı öne­ril­mi­yor. Gi­yi­me özen gös­te­ril­me­li, so­ğuk­tan ko­ru­ya­cak bi­çim­de gi­yi­nil­me­si­nin ya­nı sı­ra aşı­rı ter­le­me­me­ye dik­kat edil­me­li­dir. > Kış ve so­ğuk di­ye faz­la ener­ji al­mak iyi olur. An­cak aşı­rı yağ­lı ye­mek ve az ha­re­ket, ki­lo al­ma­ya ne­den olur. Bu yüz­den öğün­ler mun­ta­zam ye­nil­me­li. Sa­bah kah­val­tı­la­rı­na ve ener­ji ve­re­cek mev­sim mey­ve ve seb­ze­le­ri­ne de ağır­lık ve­ril­me­li. > So­ğuk­ta özel­lik­le ha­mi­le­ler mev­sim has­ta­lık­la­rı­na ya­ka­lan­ma­ma­ya özen gös­ter­me­li, top­lu yer­ler­den uzak dur­ma­lı, mas­ke ile ko­run­ma­lı. > As­tı­mı olan­la­rın ilaç­la­rı­nı dü­zen­li al­ma­la­rı, mec­bur kal­ma­dık­ça dı­şa­rı çık­ma­ma­la­rı, ha­va kir­li­li­ğin­den, so­ba ve kö­mür et­ki­sin­den sa­kın­ma­la­rı ge­re­ki­yor. > Kalp has­ta­lı­ğı olan­la­rın çok so­ğuk­ta yü­rü­me­me­le­ri­ni öne­ri­yo­ruz > Yük­sek tan­si­yo­nu olan­la­rın da ilaç­la­rı­nı ti­tiz­lik­le kul­lan­ma­la­rı, di­renç art­sın di­ye di­ye­ti boz­ma­ma­la­rı, tuz­lu ye­me­me­le­ri bü­yük önem ta­şı­yor. İNCİ “-İs­te­me­di­ğin hal­de ça­lış­mak zo­run­da kal­dı­ğın mes­lek bu­na­lı­ma so­ka­bi­lir. Ben oyun­cu ol­mak­tan çok mut­lu­yum, ama be­ni şöh­ret et­ti­ği için de­ğil... Şöh­ret di­ye bir mes­lek yok, mes­le­ğin ge­ti­ri­si var...” (...Si­nem Ko­bal / Oyun­cu) SİZDEN GELENLER BEY­ZA TAŞ­DE­LEN İrem ve Ce­ren; ku­zen­le­ri Bey­za’nın do­ğum gü­nü­nü bu mut­lu­luk tab­lo­su ile kut­lu­yor. (...Ali Taş­de­len’in al­bü­mü) Tarifiniz (...Ay­la As­lı Be­yaz’ın da­mak ta­dı) EL­MA­LI MİL­FÖY MAL­ZE­ME­LER: > 500 gr el­ma > 1 pa­ket mil­föy ha­mu­ru > 1 çay ka­şı­ğı tar­çın > 100 gr ce­viz > 50 gr te­re­ya­ğı > 100 gr pud­ra şe­ke­ri > Üze­ri için ga­le­ta unu HA­ZIR­LA­NI­ŞI: So­yul­mus ve doğ­ran­mış el­ma­yı su­yu çı­kın­ca­ya ka­dar haş­la­yın. Pud­ra şe­ke­ri­ni, ce­vi­zi ögü­tül­müş tar­çı­nı ila­ve edin. Ha­mur­la­rı, ılık ve nem­li bir ör­tü­de ke­sin. Ha­mu­run ken­di ta­ra­fi­nız­da­ki yö­nü­ne ga­le­ta unu ser­pin ve un­la­nan ha­mu­run üze­ri­ne pa­ra­lel bir şe­kil­de mal­ze­me­yi yer­leş­ti­rin. Son­ra yer­leş­ti­ri­len mal­ze­me­nin üs­tü­ne de ga­le­ta unu­nu ser­pin. Ör­tü yar­dı­mıy­la ha­mu­ru ve için­de­ki mal­ze­me­yi yu­var­la­yın. Kız­gın fı­rın­da pem­be­le­şe­ne kadar pişirin tar­çın­lı pud­ra şe­ke­ri üze­ri­ne ser­pin. Sı­cak servis yapın... ME­Lİ­KE & HÜ­SE­YİN CE­BE­Cİ ­Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun kü­çük Me­li­ke... Ağa­be­yi­ne de sa­na da mut­lu yıl­lar... (...İb­ra­him Ce­be­ci’nin al­bü­mü) Te­kin Sey­re­koğ­lu’ndan yıl­ba­şı pı­rıl­tı­sı Ya­rım asır­lık tec­rü­be­siy­le Te­kin Sey­re­koğ­lu Mü­cev­he­rat, yıl­ba­şı­na özel kol­ye ve kü­pe ta­kı­mıy­la şık­lı­ğı­nı­za şık­lık ka­ta­cak. Te­kin Sey­re­koğ­lu ta­kı­la­rı ile ye­ni yı­la par­la­ya­rak gi­rin. Ka­dın­la­rın zevk­le­ri­ne hi­tap eden Sey­re­koğ­lu Ku­yum­cu­luk bir­bi­rin­den şık ta­sa­rım­la­rıy­la pır­lan­ta­ya da­ha da de­ğer­li an­lam­lar ka­tı­yor. BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
Kapat
KAPAT