BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu

Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu

Boy­teks ve Mi­mar Si­nan Gü­zel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si (MSGSÜ) iş bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen “İs­tik­bal Ulu­sal Teks­til De­sen­le­ri” ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL İlk üçe gi­ren­le­re ödül­le­ri­ni MSGSÜ De­ka­nı Ze­ki Al­pan ve Be­kir Boy­dak ver­di. Boy­teks ve Mi­mar Si­nan Gü­zel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si (MSGSÜ) iş bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen “İs­tik­bal Ulu­sal Teks­til De­sen­le­ri” ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri ve­ril­di. Tö­ren­de ko­nu­şan Boy­dak Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Be­kir Boy­dak, ya­rış­ma­ya Tür­ki­ye ça­pın­da 20 üni­ver­si­te­den 625 ese­rin ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ama­cı­mız sek­tö­rü­mü­zün ge­le­ce­ği­ni be­lir­le­ye­cek genç ve ye­te­nek­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ce­sa­ret­len­dir­mek, ye­ni alan­lar ve fır­sat­lar sun­mak” de­di. Ya­rış­ma­da bi­rin­ci olan Ev­re Ba­şak Oku­muş 5 bin YTL, ikin­ci olan Vus­lat Tunç 3 bin YTL, üçün­cü olan Şi­mal Ya­vuz 2 bin YTL ka­zan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT