BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müteahhitlere fark müjdesi

Müteahhitlere fark müjdesi

İha­le­si 31 Ma­yıs 2008’den ön­ce ya­pı­lan ya­pım iş­le­rin­de, 1 Ocak-30 Ey­lül 2008 ara­sın­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler­den, fi­yat­la­rın­da bek­len­me­yen bir ar­tış olan­la­ra fi­yat far­kı öde­ne­cek.İha­le­si 31 Ma­yıs 2008’den ön­ce ya­pı­lan ya­pım iş­le­rin­de, 1 Ocak-30 Ey­lül 2008 ara­sın­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler­den, fi­yat­la­rın­da bek­len­me­yen bir ar­tış olan­la­ra fi­yat far­kı öde­ne­cek. Fi­yat far­kı ve­ri­le­cek mal­ze­me­ler, düz ve ner­vür­lü be­ton çe­lik çu­bu­ğu, ha­sır çe­lik, her çe­şit pro­fil de­mi­ri, ray, kö­şe­bent, la­ma, sac ve çe­lik bo­ru­yu kap­sı­yor. İla­ve far­kı ise sa­de­ce, bu esas­lar­dan fay­da­lan­mak için Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­na ya­zı­lı ola­rak baş­vu­ru­da bu­lu­nan yük­le­ni­ci­ye ve­ri­le­cek. Fiyat farkının eksi çıkması durumunda hak edişten kesinti olmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT