BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Otomobilde en düşük vergi 393 TL olacak

Otomobilde en düşük vergi 393 TL olacak

Yeni tarifeyle motor silindir hacmi 1300’ü geçmeyen otomobiller için, 2009 yılında 351 TL yerine 393 TL vergi ödenecekMo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si tu­tar­la­rı, ye­ni yıl­da yüz­de 12 ar­ta­cak. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın teb­li­ğin­de yer alan ye­ni ta­ri­fe­ye gö­re 1-3 yaş gru­bun­da yer alan ve mo­tor si­lin­dir hac­mi 1301 ile 1600 cm3 ara­sın­da olan oto­mo­bil­le­rin mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si tu­ta­rı, 561 TL’den 628 TL’ye yük­se­le­cek. Mo­tor si­lin­dir hac­mi 1300 cm3’ü geç­me­yen oto­mo­bil­ler için ye­ni yıl­da 351 TL ye­ri­ne 393 TL, 1801-2000 cm3 ara­sın­da olan oto­mo­bil­ler için 1.550 TL ye­ri­ne 1.736 TL öde­ne­cek. Mo­tor si­lin­dir hac­mi 4001 cm3 ve üze­rin­de olan oto­mo­bil­le­rin mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si tu­ta­rı ise 12 bin 697 TL’den 14 bin 220 TL’ye yük­se­le­cek. Bu ara­da, 1 Ocak 2009 ta­ri­hin­den iti­ba­ren tra­fik tes­cil şu­be ve­ya bü­ro­la­rı ta­ra­fın­dan sa­tış ve dev­ri ya­pı­lan mo­tor­lu ka­ra ta­şıt­la­rı­na iliş­kin MTV mü­kel­le­fi­yet kay­dı, sa­tış ve dev­ri ya­pı­lan ta­şı­tın tes­cil pla­ka nu­ma­ra­sı­nın ait ol­du­ğu yer ver­gi da­ire­si ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek. NOTER ARADAN ÇIKIYOR Tes­cil edil­miş araç­la­rın her çe­şit sa­tış ve de­vir­le­ri, ye­ni yıl­dan iti­ba­ren tra­fik tes­cil şu­be ve­ya bü­ro­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ğin­den bu ta­rih­ten son­ra dü­zen­len­miş no­ter sa­tış se­net­le­ri­ne is­ti­na­den mü­kel­le­fi­yet te­si­si ve­ya son ver­me iş­le­mi ya­pıl­ma­ya­cak. Mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si her yıl be­lir­le­nen ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı ka­dar ar­tı­rı­lı­yor. 2009’daki oto ver­gi­le­ri Oto­mo­bil, ara­zi ta­şı­tı vs. (1-3 yaş grubu) Mo­tor hac­mi Yıl­lık ver­gi (TL) 1300 cm3 ve al­tı 393 1301-1600 628 1601-1800 1.104 4001 cm3 ve üs­tü 14.220 Mo­to­sik­let­ler Yıl­lık ver­gi (TL) 100-250 cm3 76 1201 cm3 üs­tü 946 Uçak ve he­li­kop­ter­ler Araç ağır­lı­ğı Yıl­lık ver­gi (TL) 1.150 kg’ye ka­dar 7.899 1.151-1.800 kg 11.850 1.801-3.000 kg 15.800 3.001-5.000 kg 19.752 5.001-10.000 kg 23.702 10.001-20.000 kg 27.653 20.001 kg ve üs­tü 31.604
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT