BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Benim için mezar kazın!”

“Benim için mezar kazın!”

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri­nin ta­le­be­sin­den Alâ­ed­dîn-i At­târ haz­ret­le­ri an­la­tı­yor:Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri­nin ta­le­be­sin­den Alâ­ed­dîn-i At­târ haz­ret­le­ri an­la­tı­yor: Ho­cam ölüm dö­şe­ğin­dey­di. Son gün hu­zû­ru­na gir­di­ğim­de; - Alâ­ed­dîn! Be­nim için bir me­zar ka­zıp, ha­zır edin! bu­yur­du. - Ba­şüs­tü­ne efen­dim, de­dim. Ve çı­kıp îfâ et­tim bu em­ri­ni. Son­ra hu­zur­la­rı­na ge­lip; - Ka­bir ye­ri ha­zır efen­dim, di­ye arz et­tim. O ara has­ta­lı­ğı faz­la­laş­tı. Ve­fât ede­ce­ği­ni an­la­mış­tık he­pi­miz. Bi­ri­miz ses­li ola­rak Ya­sin-i şe­rîf oku­ma­ya baş­la­dı. O da tek­rar edi­yor­du. Bir ara, el­le­ri­ni ile­ri uza­tıp, uzun uzun duâ­lar et­ti. Ya­sin-i şe­rîf’in ya­rı­sı­na ge­lin­miş­ti ki, bâ­zı nûr­lar pey­dâ ol­du oda­da. Bü­yük ve­lî, el­le­ri­ni yü­zü­ne sür­dü. “Ke­li­me-i tev­hîd”i söy­le­yip tes­lim et­ti rû­hu­nu. İH­LAS­SIZ AMEL­LER Bu zat, bir gün, sev­di­ği bir gen­ce; - Ev­lâ­dım, ih­lâs çok mü­him­dir, bu­yur­du. Her ne ya­par­san, ih­lâs­la yap mut­la­ka. De­li­kan­lı sor­du: - İh­lâs ne­dir efen­dim? - İh­lâs, sa­mî­mi­yet de­mek­tir, bu­yur­du. Ya­ni ni­ye­tin hâ­lis, te­miz ol­ma­sı­dır. Ve da­ha açık­la­dı: - İh­lâs, her yap­tı­ğı­nı, Al­lah için, O em­ret­ti­ği için yap­mak­tır. Genç sor­du yi­ne : - İh­lâs­sız ya­pı­lır­sa ne olur efen­dim? Sev­giy­le bak­tı gen­ce: - Sen sah­te pa­ra ile çar­şı­ya git­sen, o pa­ra ile bir şey sa­tın ala­bi­lir mi­sin ev­lâ­dım? - Ala­mam ta­bi­i efen­dim. Bu­yur­du ki: - İş­te ih­lâs­sız amel­ler de böy­le­dir. Geç­mez o gün. Es­ki pa­çav­ra gi­bi sa­hi­bi­nin su­ra­tı­na çar­pı­lır ve; “Sen bu ame­li kim için yap­tın­sa, kar­şı­lı­ğı­nı git on­dan is­te!” de­nir. Ta­bi­i eli boş ka­lır o ki­şi­nin. www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT