BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK bağ­lan­tı­lı çe­te çö­ker­til­di

PKK bağ­lan­tı­lı çe­te çö­ker­til­di

Gözaltına alınan 50 kişiden 27’si adliyeye sevk edildi.> Se­dat Dur­maz İS­TAN­BUL İHA İs­tan­bul’da 12 il­çe­de 47 ay­rı ad­re­se eş za­man­lı ope­ras­yon­lar­da te­rör ör­gü­tü PKK bağlantılı çe­te çö­ker­til­di. He­li­kop­te­rin de kul­la­nıl­dı­ğı bas­kın­lar­da, ör­güt üye­le­rin­den ba­zı­la­rı­nın PKK’nın üst dü­zey so­rum­lu­la­rın­dan Mu­rat Ka­ra­yı­lan ile çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı ele ge­çi­ril­di. Ya­ka­la­nan 50 ki­şi­den 23’ü ser­best bı­ra­kı­lır­ken ara­la­rın­da bir ast­su­ba­yın­ da bu­lun­du­ğu 27’si ad­li­ye­ye sevk edil­di. Çe­te li­de­ri “ido” la­kap­lı İd­ris Ak­taş’ın 2006 yı­lın­da Ba­kır­köy’de Mu­rat Mor­ka­ya isim­li şah­sı öl­dür­mek su­çun­dan aran­dı­ğı ve ör­gü­tün 49 yıl hap­se mah­kum olan es­ki li­de­ri Na­ci Yıl­maz isim­li şa­hıs­la ko­or­di­ne­li ola­rak ça­lış­tı­ğı an­la­şıl­dı. Çe­te­nin, Fa­tih ve çev­re­sin­de, teh­dit et­tik­le­ri iş ada­mı ve es­naf­tan el­de et­tik­le­ri pa­ra­la­rın bir kıs­mı­nı te­rör ör­gü­tü­ne gön­der­dik­le­ri ay­rı­ca ci­na­yet, ya­ra­la­ma, adam ka­çır­ma, gasp, si­lah­lı sal­dı­rı, uyuş­tu­ru­cu mad­de ti­ca­re­ti ve hır­sız­lık olay­la­rı­na ka­rış­tı­ğı öne sü­rül­dü.
Kapat
KAPAT