BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAR GERİ GELİYOR

KAR GERİ GELİYOR

Tür­ki­ye, bu­gün­den iti­ba­ren ya­ğış­lı ha­va­nın et­ki­si­ne gi­re­cek.Tür­ki­ye, bu­gün­den iti­ba­ren ya­ğış­lı ha­va­nın et­ki­si­ne gi­re­cek. Bu­gün kı­yı böl­ge­ler­de yağ­mur, iç ke­sim­ler­de kar­la ka­rı­şık yağ­mur ve kar bek­le­ni­yor. Ha­va sı­cak­lı­ğı bu­gün ve haf­ta ba­şın­da gü­ney, iç ve ba­tı böl­ge­ler­de 2 ila 4 de­re­ce aza­la­cak. Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, bu­gün Mar­ma­ra’nın gü­ne­yi, Ege, Ba­tı Ak­de­niz, İç Ana­do­lu’nun ba­tı­sı, Or­ta Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı, Do­ğu Ka­ra­de­niz, Do­ğu Ana­do­lu’nun ku­zey­do­ğu­su ile Bo­lu ve Düz­ce çev­re­le­ri ya­ğış­lı ge­çe­cek. Rüz­ga­rın, bu­gün ve ya­rın Mar­ma­ra ve Ku­zey Ege kı­yı­la­rın­da, Sa­lı gü­nü ba­tı böl­ge­ler­de Ku­zey ve Ku­zey­do­ğu (Poy­raz) yön­ler­den kuv­vet­li es­me­si bek­le­ni­yor. Yur­dun iç ve do­ğu böl­ge­le­rin­de, ge­ce ve sa­bah sa­at­le­rin­de kuv­vet­li ol­mak üze­re, buz­lan­ma ve don ola­yı bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT