BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mu­adi­li ol­ma­yan adam

Mu­adi­li ol­ma­yan adam

Türk genç­li­ği­ni İs­lam gü­ne­şiy­le ay­dın­la­tan mü­te­fek­kir, eği­tim­ci, ya­zar, şa­ir ve si­ya­set­çi Sey­yid Ah­met Ar­va­si Ho­ca, Beyazıt’ta düzenlenen bir toplantı ile anıldı.Ahmet Arvasi Hoca vefatının 20. yılında yâd ediliyor Türk fi­kir ha­ya­tı­nın ki­lo­met­re taş­la­rın­dan, bü­yük da­va ada­mı, ya­za­rı­mız S. Ah­met Ar­va­si ile Mil­li şa­iri­miz Meh­med Âkif Er­soy; Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’nde dü­zen­le­nen an­ma top­lan­tı­sı ile ve­fat yıl­dö­nüm­le­rin­de bir­lik­te yâd edil­di. Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER), ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, ya­zar­lar Ol­cay Ya­zı­cı, Mah­mut Çe­tin ve Hü­da­ven­di­gâr Onur, 20 yıl ön­ce, bir 31 Ara­lık ak­şa­mı ara­mız­dan ay­rı­lan S. Ah­met Ar­va­si’nin ha­ya­tı, fi­kir­le­ri ve eser­le­ri hak­kın­da se­ven­le­ri­ne bil­gi ver­di. GENÇ­LE­RE YOL ÇİZ­Dİ Ar­va­si’nin ga­ze­temiz­de ma­ka­le­ler ka­le­me al­dı­ğı dö­nem­ler­de ya­nın­da bu­lu­nan isim­ler­den olan ya­zar Ol­cay Ya­zı­cı, mer­hum Ar­va­si Ho­ca’nın mu­adi­li ol­ma­yan bir mü­nev­ver ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­zı­cı, “Bu top­lu­mun ana ele­ment­le­ri­ni, kim­ya­sı­nı oluş­tu­ran eser­ler ver­di. Yer­li bir tez su­na­rak, bi­zim dün­ya­mı­zı yan­sıt­tı. Kar­ga­şa­nın ya­şan­dı­ğı 70’li yıl­lar­da, ken­di mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­rin­den ha­ber­dar ol­ma­yan genç­li­ğe de­rin bir ilim ve te­fek­kür­le yol çiz­di. O ebe­di­yen yü­rü­yen ulu­lar mec­li­si­nin bir üye­si­dir” diye konuştu. İN­SA­NI AN­LA­MAK Ya­zar Mah­mut Çe­tin de, “Ar­va­si Ho­ca, be­lir­li bir si­ya­si ka­lı­ba so­ku­la­rak yok sa­yıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı. Hal­bu­ki Ar­va­si, Ba­tı dü­şün­ce­si­ne kar­şı Türk-İs­lam ül­kü­sü­nü sun­du” de­di. Ar­va­si Ho­ca hak­kın­da ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rıy­la bi­li­nen Hü­da­ven­di­gar Onur da, bü­yük Türk mil­li­yet­çi­si­nin ömür bo­yun­ca mil­li me­se­le­le­re İs­lam pen­ce­re­sin­den bak­tı­ğı­nı ve in­sa­nı an­la­ma­ya yö­ne­lik fi­kir­ler yü­rüt­tü­ğü­nü ifa­de et­ti. Dr. Erken: Çok boyutlu bir dünyaydı > Hü­da­ven­di­gar Onur Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Dr. Vey­si Er­ken, Türk İs­lam Ül­kü­sü­nün fi­kir ba­ba­sı, bü­yük da­va ada­mı S. Ah­met Ar­va­si Ho­ca’nın çok bo­yut­lu bir dün­ya ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bir dö­nem Ül­kü­cü Me­mur­lar Der­ne­ği’nde be­ra­ber ça­lış­ma fır­sa­tı bul­du­ğu Ar­va­si Ho­ca ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni ak­ta­ran Dr. Vey­si Er­ken, “Bir da­ki­ka­lık za­ma­nın bi­le bo­şa har­can­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ya­pı ve bu yö­nüy­le genç­li­ğe ör­nek ol­du. Eği­ti­ci­lik onun en önem­li va­sıf­la­rın­dan­dı” de­di. Dr. Er­ken, şöy­le de­vam et­ti: “O ça­ğı­mı­zın mü­te­fek­kir­le­rin­den bi­riy­di ve yaz­dık­la­rı gü­nü­müz­de de can­lı­lı­ğı­nı ve ge­çer­li­ği­ni ko­ru­yor. Ge­le­ce­ğe dam­ga­sı­nı vu­ra­bi­len­ler mü­te­fek­kir ka­bul edi­lir. Ar­va­si te­fek­kü­rü ve ta­ak­ku­lu ha­tır­la­tı­yor. Ar­va­si med­re­se-i yu­su­fi­ye­nin öne­mi­ni ha­tır­la­tı­yor. İlm-i hal ya­za­cak ka­dar mek­tep­leş­ti­ri­len ve se­vim­li­leş­ti­ri­len ala­nı ha­tır­la­tı­yor. Ar­va­si mü­ca­de­le et­me­nin ge­rek­li­li­ği­ni ve az­mi ha­tır­la­tı­yor. O bir cehd ada­mıy­dı. Kı­sa­ca Ar­va­si ‘adam’lı­ğı ha­tır­la­tı­yor, zi­ra o adam gi­bi adam­dı.” Dr. Vey­si Er­ken, mer­hum S. Ah­met Ar­va­si’nin Tür­ki­ye’de­ki sos­yal ya­pı­la­rı İs­lâ­mi bir pers­pek­tif­le ele al­dı­ğı­nı ve sos­yo­lo­jik te­rim­le­re ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­arak Tür­ki­ye’nin ger­çek­le­ri­ni sis­te­ma­ti­ze et­ti­ği­ni kaydetti. ‘Ken­di­ni Ara­yan İn­san’ın ‘Türk-İslam Ülküsü’ Ai­le­si Va­n’­ın Bah­çe­sa­ray il­çe­si­ne bağ­lı, Ar­vas kö­yün­den olan S. Ah­met Ar­va­si, 15 Şu­bat 1932’de Ağ­rı­’nın Do­ğu­ba­ya­zıt il­çe­sin­de doğ­du. Yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­de öğ­ret­men­lik yap­tı. An­ka­ra Ga­zi Eği­tim Ens­ti­tü­sü Pe­da­go­ji bö­lü­mü­nü 1958 yı­lın­da ta­mam­la­ya­rak çe­şit­li eği­tim ens­ti­tü­le­rin­de pe­da­go­ji eği­ti­mi ver­di. 1979 yı­lın­da, İs­tan­bul Ata­türk Eği­tim Ens­ti­tü­sü­’n­den emek­li ol­mak zo­run­da kal­dı. “İlm-i Hâ­l”, “Ken­di­ni Ara­yan İn­sa­n”, “Di­ya­lek­ti­ği­miz ve Es­te­ti­ği­mi­z”, “Türk-İs­lam Ül­kü­sü­”, “İn­san ve Öte­si­”, “Do­ğu Ana­do­lu Genç­li­ği­” , “E­ği­tim Sos­yo­lo­ji­si­”, “Has­bi­ha­l” gi­bi ses ge­ti­ren 13 ese­re im­za at­tı. 31 Ara­lık 1988 ta­ri­hin­de sa­at 11:00’de ga­ze­te­miz­de neş­re­di­len “Has­bi­ha­l” kö­şe­si­ni ha­zır­lar­ken dak­ti­lo­su­nun ba­şın­da yor­gun dü­şe­rek 57 ya­şın­da Hak­k’­ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu. Ar­va­si­’nin eser­le­ri Bil­ge­oğuz Ya­yın­la­rın­dan te­min edi­le­bi­lir. Ad­res: Alem­dar Ma­hal­le­si Mol­la­fe­na­ri Sok. No: 41/A Ca­ğa­loğ­lu- İs­tan­bul Tel: 0212 527 33 65- 66 faks: 0212 827 33 64 Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’nde yapılan etkinlikte yazarlar Mahmut Çetin, Olcay Yazıcı ve Hüdavendigar Onur; Arvasi Hoca’yı anlattı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT