BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Tür­ki­ye ile Fran­sa 2009’un Ha­zi­ran ayın­da ha­zır­lık ma­çı oy­na­ya­cak. İki ül­ke Fe­de­ras­yon­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ta­mam­lan­mak üze­re ol­du­ğu ve Lyon’un maç­la­rı­nı yap­tı­ğı Ger­land Sta­dı’nda bir dost­luk ma­çı için ön an­laş­ma­ya va­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­diFran­sa ile özel maç Tür­ki­ye ile Fran­sa 2009’un Ha­zi­ran ayın­da ha­zır­lık ma­çı oy­na­ya­cak. İki ül­ke Fe­de­ras­yon­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ta­mam­lan­mak üze­re ol­du­ğu ve Lyon’un maç­la­rı­nı yap­tı­ğı Ger­land Sta­dı’nda bir dost­luk ma­çı için ön an­laş­ma­ya va­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di Efes-Da­rüş­şa­fa­ka BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde 12 haf­ta maç­la­rı­na bu­gün ya­pı­la­cak kar­şı­laş­ma­lar­la de­vam edi­le­cek. Lig li­de­ri Efes, Ay­han Şa­henk Spor Sa­lo­nu’nda sa­at 15.00’te Da­rüş­şa­fa­ka ile kar­şı kar­şı­ya ge­lir­ken, Ali­ağa, sa­at 16.00’da Ban­vit’i ağır­la­ya­cak. Ad­ri­ano Bur­sa yo­lun­da Bur­sas­por’un, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı gi­yen Ad­ri­ano ile an­laş­tı­ğı id­di­a edil­di. Ara trans­fer dö­ne­min­de fut­bol­cu ara­yış­la­rı­nı sür­dü­ren ye­şil-be­yaz­lı­la­rın Ad­ri­ano Nas­ci­men­to ile an­laş­tı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Bos­ton’a ne ol­du? 19 maç­lık ga­li­bi­yet se­ri­si­ni La­kers ma­çıy­la bi­ti­ren Bos­ton Cel­tics, bu de­fa da Gol­den Sta­te War­ri­ors’a 99-89 kay­bet­ti. Meh­met Okur’un for­ma giy­me­di­ği maç­ta ise Utah, Dal­las’ı 97-88 mağ­lup et­ti. Top­lu so­nuç­lar: Mia­mi-Chi­ca­go: 90-77, New Jer­sey-Char­lot­te: 87-95, New York-Min­ne­so­ta: 107-120, Det­ro­it-Ok­la­ho­ma: 90-88, Memp­his-In­di­ana: 108-105, New Or­le­ans-Ho­us­ton: 88-79, Den­ver-Phi­la­delp­hi­a: 105-101, Sac­ra­men­to-To­ron­to: 101-107. An­tep’in San­tos id­di­ası Ga­zi­an­teps­por’un, Soc­ha­ux for­ma­sı gi­yen Bre­zil­ya asıl­lı Tu­nus­lu oyun­cu Fran­ci­le­udo Lam Dos San­tos ile bü­yük öl­çü­de an­laş­ma­ya var­dı­ğı öğ­re­nil­di. Kır­mı­zı-si­yah­lı­lar, Er­ci­yess­por’da oy­na­yan es­ki fut­bol­cu­su İl­han Öz­bay ve ku­lü­bü ile de an­laş­ma­ya var­dı. Es­ki­şe­hir’den pro­tes­to Es­ki­şe­hirs­por­lu ta­raf­tar­lar, bu­gün İs­tan­bul’da dü­zen­le­ye­cek­le­ri et­kin­lik­le Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu pro­tes­to ede­cek. Le­vent’te­ki fe­de­ras­yon bi­na­sı­nın önün­de sa­at 15.00’te bir ara­ya ge­le­cek olan Es­ki­şe­hirs­por­lu ta­raf­tar­lar, Ana­do­lu ku­lüp­le­ri­nin hak­la­rı­nı da ko­ru­ma­sı için TFF’yi gö­re­ve da­vet edip, bi­na gi­ri­şi­ne çok sa­yı­da be­yaz ka­ran­fil bı­ra­ka­cak. To­run­lar Ar­jan­tin’de Gü­ney Ame­ri­ka’da dü­zen­le­ne­cek Da­kar Ral­li­si’nde Tür­ki­ye’yi tem­sil ede­cek Ke­mal Mer­kit ile Kut­lu To­run­lar’dan olu­şan Je­am Be­am Da­kar Türk Ta­kı­mı, bu­gün Bue­nos Ai­res’e gi­de­cek. 230 mo­to­sik­let, 30 ATV, 188 oto­mo­bil ve 82 kam­yo­nun ka­tı­la­ca­ğı ya­rış, Pa­ta­gon­ya ova­la­rı, Şi­li top­rak­la­rın­da Ata­ka­ma çö­lü ve And dağ­la­rın­da de­vam ede­rek, Bue­nos Ai­res’te son bu­la­cak. El Sa­ka nok­ta koy­du G.Bir­li­ği’nin Mı­sır­lı oyun­cu­su El Sa­ka, Sa­met Ay­ba­ba’nın açık­la­ma­la­rıy­la baş­la­yan ve ırk­çı­lık bo­yu­tu­na ka­dar uza­nan tar­tış­ma­la­rın son bul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Her­ke­se say­gı duy­du­ğu­nu ve ku­lü­bü­nün za­rar gör­me­me­si için ko­nuş­mak is­te­me­di­ği­ni ifa­de eden El Sa­ka, bu ko­nu­nun ar­tık ka­pan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Fut­bol oy­na­mak is­te­di­ği­ni vur­gu­la­yan El Sa­ka, “Bu ko­nuy­la il­gi­li ge­rek­li iş­lem­le­ri Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu hal­le­de­cek­tir” de­di. Ata­türk için koş­tu­lar Bü­yük Ata­türk Ko­şu­su’nu er­kek­ler­de Ke­mal Ko­yun­cu, ba­yan­lar­da ise Tür­kan Eriş­miş ka­zan­dı. 10 bin 600 met­re­lik par­kur­da 40’ı ba­yan top­lam 226 at­let mü­ca­de­le eder­ken, ya­rış­ma­ya ka­tı­lan 13 ya­ban­cı spor­cu­dan 1’i ma­dal­ya ka­zan­dı. Der­bi G.Sa­ray’ın Te­ker­lek­li San­dal­ye Bas­ket­bol Sü­per Li­gi’nde oy­na­nan der­bi maç­ta G.Sa­ray, Be­şik­taş’ı 90-72 yen­di. Kar­şı­laş­ma­da Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­lar ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­maz­ken, yak­la­şık 20 G.Sa­ray ta­raf­ta­rı da ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bö­lüm­den ma­çı iz­le­di. Maç so­nun­da iki ta­kım ta­raf­tar­la­rı oyun­cu­la­rı tri­bün­le­re ça­ğı­rıp al­kış­la­ya­rak cen­til­men­lik ör­ne­ği gös­ter­di. Di­yar­ba­kır’da kriz Di­yar­ba­kırs­por’da eko­no­mik kriz bit­mi­yor. Baş­kan Ab­dur­rah­man Ya­kut An­ka­ra’da Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Eker ile mil­let­ve­kil­le­ri­ne ku­lü­bün içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu sı­kın­tı­nın tüm bo­yu­tuy­la yer al­dı­ğı bir ra­por su­na­rak, acil ola­rak 4 mil­yon YTL’ye ih­ti­yaç­la­rı­nın ol­du­ğu­nu ilet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT