BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İsrail Gazze’yi vurdu: 225 ölü

İsrail Gazze’yi vurdu: 225 ölü

Ateş­ke­sin bit­me­si­nin ar­dın­dan İs­ra­il Ha­mas’ın kon­trolün­de­ki Gaz­ze ve çev­re­si­ne fü­ze yağdırdıFi­lis­tin’de Ha­mas yö­ne­ti­mi­ne son ver­me­yi amaç­la­yan İs­ra­il, Ha­mas ile ya­pı­lan 6 ay­lık ateş­ke­sin so­na er­me­si­nin ar­dın­dan bir haf­ta son­ra Fi­lis­tin’e bom­ba yağ­dır­dı. İs­ra­il’in Ha­mas’ın kon­tro­lün­de­ki Gaz­ze ken­ti ile ci­va­rı­na dü­zen­le­di­ği ha­va sal­dı­rı­la­rın­da ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın da bu­lun­du­ğu ço­ğu si­vil 225 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken 300’den faz­la ki­şi de ya­ra­lan­dı. Sal­dı­rı­lar­da İs­ra­il ha­va kuv­vet­le­ri­ne ait uçak ve he­li­kop­ter­le­rin yak­la­şık 30 fü­ze ateş­le­di­ği, si­vil yer­le­şim için­de bu­lu­nan po­lis te­sis­le­ri­nin bom­ba­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Sal­dı­rı­la­ra kar­şı­lık ve­ren Ha­mas “Di­re­ni­şi, ka­nı­mı­zın son dam­la­sı­na ka­dar sür­dü­re­ce­ğiz” de­di. İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ehud Ba­rak sal­dı­rı­nın da­ha “baş­lan­gıç” ol­du­ğu­nu, ge­rek­li gö­rül­me­si du­ru­mun­da ge­niş­le­ti­le­rek sür­dü­rü­le­ce­ği­ni açık­la­dı. DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI İs­ra­il’in Gaz­ze’ye dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­nın ar­dın­dan ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek sal­dı­rı­yı de­ğer­len­di­ren Arap Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Amr Mu­sa, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’ni acil top­lan­tı­ya ça­ğır­dı. Mu­sa, İs­ra­il sal­dı­rı­la­rı­nı “vah­şi ve oran­tı­sız” ola­rak ni­te­len­di­re­rek, ölüm­ler­den İs­ra­il’i so­rum­lu tut­tu. Ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mun Gaz­ze’ye kar­şı du­yar­lı ol­ma­ya ça­ğı­ran Mu­sa, Arap Bir­li­ği’nde­ki dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı­nın da ko­nuy­la il­gi­li acil top­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Mı­sır da Fi­lis­tin­li ya­ra­lı­la­rın te­da­vi edi­le­bil­me­si için Re­fah sı­nır ka­pı­sı­nı Fi­lis­tin­li­le­re aç­tı. is­ra­il’e Av­ru­pa ve Ame­ri­ka­dan da tep­ki­ler gel­di. AB dış po­li­ti­ka şe­fi Ja­vi­er So­la­na, böl­ge­de aci­len ye­ni­den ateş­kes ilan edil­me­si­ni is­ter­ken, ABD İs­ra­il’in ope­ras­yon­la­rı sı­ra­sın­da si­vil­le­re za­rar ver­mek­ten ka­çın­ma­sı­nı, Ha­mas’ın da İs­ra­il’e yö­ne­lik fü­ze sal­dı­rı­la­rı­na son ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. OKUL ÇIKIŞI BOMBALADILAR Gaz­ze’de en az on bi­na­dan si­yah du­man­lar yük­se­lir­ken, çok sa­yı­da bi­na­nın yerle bir ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor. Gör­gü ta­nık­la­rı, ilk sal­dı­rı­nın Gaz­ze’de ço­cuk­la­rın okul­dan çık­tı­ğı sı­ra­da dü­zen­len­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Du­man­la­rın yük­sel­di­ği Gaz­ze ken­tin­de si­ren­le­rin çal­dı­ğı ve an­ne­le­rin ço­cuk­la­rı­nı ara­dı­ğı bil­di­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT