BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte seçim takvimi

İşte seçim takvimi

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009’da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin takvimi açıkladıYüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009’da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin takvimi açıkladı YSK’nın, baş­lan­gı­cı­nı 1 Ocak ola­rak be­lir­le­di­ği se­çim tak­vi­min­den ba­zı önem­li mad­de­ler şöy­le: 1 Ocak 2009 Per­şem­be: Se­çi­me ka­tı­la­bi­le­cek si­ya­si par­ti­ler YSK ta­ra­fın­dan ilan edi­le­cek. 5 Ocak Pa­zar­te­si: Muh­tar­lık böl­ge­si as­kı lis­te­le­ri sa­at 08.00’de as­kı­ya çı­ka­rı­la­cak. 24 Ocak Cu­mar­te­si: Si­ya­si par­ti­le­rin bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da­ki yer­le­ri ku­ra çe­ki­le­rek ilan edi­le­cek. 30 Ocak Cu­ma: 5 Ocak’ta as­kı­ya çı­ka­rı­lan muh­tar­lık as­kı lis­te­le­ri sa­at 17.00’de as­kı­dan in­di­ri­le­cek. ŞU­BAT AYI TAK­Vİ­Mİ 1 Şu­bat Pa­zar: As­kı lis­te­le­ri­ne ya­pı­la­cak iti­raz­la­rın ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı­nın son gü­nü. 7 Şu­bat Cu­mar­te­si: Muh­tar­lık böl­ge­si as­kı lis­te­le­rin­de ger­çek­leşen tüm de­ği­şik­lik­ler ile iti­raz üze­ri­ne lis­te­den çı­ka­rıl­ma­la­rı­na ve ka­yıt­la­rın don­du­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ri­len seç­men­le­re ait bil­gi de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li ola­rak si­ya­si par­ti­le­re ve­ri­len lis­te­le­re ya­pı­lan iti­raz­la­rın ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı­nın son gü­nü. 8 Şu­bat Pa­zar: Ön se­çim-aday yok­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı için ön se­çim il­çe se­çim ku­ru­lu tu­ta­nak­la­rı il se­çim ku­rul­la­rı­na ile­ti­le­cek. 9 Şu­bat Pa­zar­te­si: Ön se­çim so­nuç­la­rı il­gi­li si­ya­si par­ti­le­re ve il­gi­li­le­re bil­di­ri­le­cek. 10 Şu­bat Sa­lı: Muh­tar­lık böl­ge­si as­kı lis­te­le­rin­de­ki de­ği­şik­lik­ler iş­le­ne­rek ke­sin­leş­ti­ri­le­cek. 12 Şu­bat Per­şem­be: San­dık ata­ma­la­rı ya­pı­la­cak. Kim­le­rin han­gi san­dık­ta oy ve­re­ce­ği be­lir­le­ne­cek. 14 Şu­bat Cu­mar­te­si: San­dık seç­men lis­te­le­ri­nin ço­ğal­tıl­ma­sı­na baş­la­na­cak. 18 Şu­bat Çar­şam­ba: Seç­men bil­gi ka­ğıt­la­rı­nın dö­kü­mü­ne ve da­ğı­tı­mı­na baş­la­na­cak. 28 Şu­bat Cu­mar­te­si: Aday lis­te­le­rin­de mey­da­na ge­len ek­sik­lik­le­rin si­ya­si par­ti­ler­ce ta­mam­la­na­rak il­gi­li se­çim ku­rul­la­rı­na bil­di­ril­me­si­nin son gü­nü. MART AYI TAK­Vİ­Mİ 1 Mart Pa­zar: Ke­sin aday lis­te­le­ri (ba­ğım­sız aday­lar da­hil) il­çe se­çim ku­rul­la­rın­ca, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı için il se­çim ku­rul­la­rın­ca ilan edi­le­cek. İl se­çim ku­rul­la­rın­ca, bir­le­şik oy pu­su­la­la­rı­nın ba­sı­mı­na ve ba­sı­mı ta­mam­lan­dık­ça bir plan da­hi­lin­de il­çe se­çim ku­ru­lu baş­kan­lık­la­rı­na da­ğı­tı­mı­na ve tes­li­mi­ne baş­la­na­cak. 19 Mart Per­şem­be: Se­çim pro­pa­gan­da­sı ve ya­sak­la­rı baş­la­ya­cak. 23 Mart Pa­zar­te­si: Seç­men bil­gi ka­ğıt­la­rı­nın seç­men­le­re da­ğı­tıl­ma­sı ta­mam­la­na­cak. 24 Mart Sa­lı: Mal­ze­me tor­ba­la­rı, il­çe ve ge­çi­ci il­çe se­çim ku­ru­lu baş­kan­lık­la­rın­ca san­dık ku­ru­lu baş­kan­la­rı­na tes­lim edi­le­cek ve gö­re­ve ha­zır du­ru­ma ge­ti­ri­le­cek. 28 Mart Cu­mar­te­si: Sa­at 18.00’de se­çim pro­pa­gan­da­sı so­na ere­cek. 29 Mart Pa­zar: Oy ver­me gü­nü. 00.00’da se­çim ya­sak­la­rı bitecek.
Kapat
KAPAT