BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En güzel hediye

En güzel hediye

18 ya­şın­da­ki Pa­ki­ze Şim­şek ya­pı­la­cak or­gan nak­li sa­ye­sin­de 2009’da yep­ye­ni bir ha­ya­ta adım ata­cakYa­şa­ma­sı için böb­rek nak­li­nin zo­run­lu ol­du­ğu be­lir­ti­len genç ka­dın, ba­ba­sı­nın ba­ğış­la­dı­ğı böb­rek­le ye­ni yıl­da sağ­lı­ğı­na ka­vu­şa­cak. Böb­rek has­ta­sı Pa­ki­ze Şim­şek (18), bir yıl­dır za­ma­nı­nın ço­ğu­nu has­ta­ne­ler­de ve di­ya­li­ze bağ­la­na­rak ge­çir­di­ği­ni an­lat­tı. Şim­şek, “Babamın verdiği böbrek sayesinde sağ­lı­ğı­ma ka­vu­şa­ca­ğım gü­nü sa­bır­sız­lık­la bek­li­yo­ruz. An­ne ol­ma­nın na­sıl bir duy­gu ol­du­ğu­nu çok me­rak edi­yo­rum ve iyi­leş­tik­ten kı­sa bir sü­re son­ra da be­be­ği­min ol­ma­sı­nı çok is­ti­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. 5 BİN YTL GEREKLİ Ba­ba­sı­nın ba­ğış­la­dı­ğı böb­rek sa­ye­sin­de “ye­ni­den do­ğa­ca­ğı­nı” be­lir­ten Pa­ki­ze Şim­şek, “Ba­ba­mın sa­ye­sin­de ikin­ci de­fa ha­ya­ta gü­lüm­se­ye­ce­ğim” di­ye ko­nuş­tu. dini ni­ka­h­la bir­lik­te ya­şa­dı­ğı Ka­mil Ak­ça­ka­ya da genç ka­dı­nın sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı­nın 5 bin YTL’le­ri ol­ma­dı­ğı için ge­cik­ti­ği­ni be­lirt­ti. “Pa­ki­ze, bir­lik­te ya­şa­ma­ya baş­la­dık­tan he­men son­ra ra­hat­sız­lan­dı. Res­mi ni­kah yap­tı­ra­ma­dan has­ta­ne has­ta­ne gez­me­ye baş­la­dık” di­yen Ka­mil Ak­ça­ka­ya, “Pa­ki­ze’nin has­ta­lı­ğı se­be­biy­le dü­zen­li ça­lı­şa­ma­dı­ğı­nı, böb­rek nak­li için is­te­nen 5 bin YTL’yi bi­rik­tir­mek bir ya­na ge­çim­le­ri­ni güç­lük­le sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Her gün ölüm kor­ku­suy­la ya­şı­yor. Ye­ni yıl için en bü­yük di­le­ğim böb­rek nak­li ya­pı­la­rak Pa­ki­ze’nin sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT