BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ra lis­te için si­cil af­fı yol­da

Ka­ra lis­te için si­cil af­fı yol­da

Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, si­cil af­fı­na iliş­kin dü­zen­le­me­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, si­cil af­fı­na iliş­kin dü­zen­le­me­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Çağ­la­yan, si­cil af­fı­na iliş­kin dü­zen­le­me­nin 2003 yı­lın­da ya­pıl­dı­ğı­nı an­cak bor­cu­nu ta­ma­men öde­yen sa­na­yi­ci, tüc­car, es­naf-sa­nat­kar ve va­tan­daş­la­rın ka­yıt­la­rı­nın ka­ra lis­te­den si­lin­me­di­ği­ni söyledi. Çağ­la­yan, bu ko­nu­dan muz­da­rip olan­la­rın ta­lep ve bek­len­ti­si­nin yo­ğun­laş­tı­ğı­nı kay­det­ti. Bu­nun üze­ri­ne, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la Ba­kan­lık ola­rak ye­ni bir si­cil af­fı dü­zen­le­me­si ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı belirtti. Çağ­la­yan, “Ye­ni dü­zen­le­mey­le, si­cil ka­yıt­la­rı ne­de­niy­le fi­nans kay­nak­la­rı­na ula­şı­mı kı­sıt­la­nan, sa­na­yi­ci, tüc­car, KO­Bİ’ler, es­naf-sa­nat­kar ve va­tan­daş­la­rın önün­de­ki en­gel­ler kal­dı­rıl­mış ola­cak. Si­cil af­fı­na iliş­kin dü­zen­le­me­yi ta­mam­la­dık ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na ge­ti­ri­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT