BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2010'DA DA ADAYIM

2010'DA DA ADAYIM

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, erken kongre kararından vazgeçtiğini, yeniden aday olacağını söylediBeşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, erken kongre kararından vazgeçtiğini, yeniden aday olacağını söyledi DE­NİZ­Lİ İLE SO­NU­NA KA­DAR G.Sa­ray der­bi­si son­ra­sı yap­tı­ğı çı­kış­lar­la gün­de­me otu­ran Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, dün ge­ce de Te­le­gol prog­ra­mın­da çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ge­çen yıl 12 pu­an­la­rı­nın ye­nil­di­ği­ni tek­rar­la­yan De­mi­rö­ren, “3 bü­yük ger­çe­ği­ni 2’ye in­dir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Ca­mi­anın bir­leş­me­si için ge­çen gün­kü ba­sın top­lan­tı­sı­nı dü­zen­len­dim. Be­şik­taş Fe­de­ras­yon’a yü­rü­mez. Yü­rü­ye­ce­ği­miz tek yer şam­pi­yon­luk­lar ka­zan­dı­ğı­mız bay­ra­ğı­mı­zın al­tı­dır” de­di. Mus­ta­fa De­niz­li ile so­nu­na ka­dar yo­la de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan De­mi­rö­ren, “Ya­şa­dı­ğı­mız pu­an ka­yıp­la­rı onun yü­zün­den de­ğil, ha­kem­ler yü­zün­den. İkin­ci ya­rı­da is­te­di­ği­miz ye­re ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum” de­di. DI­ŞA­RI­YA SIZ­DI­RAN­LAR VAR “İs­ti­fa gi­bi bir dü­şün­cem yok” di­yen De­mi­rö­ren, “Baş­kan­lı­ğı kay­be­de­cek­sem se­çim­le kay­be­de­rim. 2010 yı­lın­da da ye­ni­den ada­yım. Ben bu se­ne se­çi­me git­sem, Be­şik­taş se­ne­ye yi­ne se­çi­me gi­de­cek. Böy­le bir şey ola­maz. Be­şik­taş bak­kal de­ğil. Her­kes şo­vu­nu, rek­la­mı­nı 2010 yı­lın­dan son­ra yap­sın. Ara­mız­da yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­la­rı dı­şa­rı sız­dı­ran­lar var. Ama dü­şün­dü­ğüm ki­şi­nin is­mi­ni med­ya önün­de söy­le­ye­cek de­ği­lim” de­di. Trans­fer­de yan­lış­lık­lar yap­tık­la­rı­nı iti­raf eden De­mi­rö­ren, “Yap­tı­ğı­mız en doğ­ru olay Ful­ya pro­je­si. Bu pro­je sa­ye­sin­de gün ge­le­cek tek bü­yük ola­ca­ğız. Ver­di­ğim pa­ra­la­rı hi­be et­me­ye­ce­ğim. Fa­iz­le­ri­ni al­ma­ya­ca­ğım, bu da hi­be sa­yı­lır” şek­lin­de ko­nuş­tu. DUR­MAK YOK İkin­ci ya­rı ha­zır­lık­la­rı­na ön­ce­ki gün baş­la­yan Be­şik­taş, dün de Üm­ra­ni­ye’de Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de kon­dis­yon id­ma­nı yap­tı. Ali Tan­do­ğan ay­rıl­dı Be­şik­taş’ta re­viz­yon baş­la­dı. Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin kad­ro­da dü­şün­me­di­ği isim­ler­le yol­la­rı ayır­ma ka­ra­rı alan yö­ne­tim, ilk teb­li­ği­ni Ali Tan­do­ğan’a yap­tı. Ya­pı­lan açık­la­ma­nın ar­dın­dan te­sis­le­ri si­nir­li bir şe­kil­de terk eden tec­rü­be­li fut­bol­cu “Be­nim için Be­şik­taş def­te­ri ka­pan­mış­tır” de­di. Cis­se’nin ma­ze­re­ti! Ül­ke­sin­den henüz dön­me­yen Edou­ard Cis­se, Mus­ta­fa De­niz­li’yi ara­ya­rak, “Ba­bam pan­kre­as ame­li­ya­tı ol­du. Bu zor gü­nün­de onun ya­nın­da dur­mak is­ti­yo­rum” ma­ze­re­ti­ni öne sür­dü. Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­ören, “Eğer bir ku­lüp­le an­la­şır­sa yar­dım­cı olu­ruz” di­ye­rek Cis­se’yle yol­la­rı ayı­ra­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT