BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Uygun: Puan alacağız

Uygun: Puan alacağız

Si­vass­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun, Be­şik­taş ile önem­li bir ma­ça çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ala­ca­ğı­mız pu­an bi­zim li­gi ilk ya­rı­da ner­de bi­ti­re­ce­ği­mi­zin gös­ter­ge­si ola­cak.Si­vass­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun, Be­şik­taş ile önem­li bir ma­ça çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ala­ca­ğı­mız pu­an bi­zim li­gi ilk ya­rı­da ner­de bi­ti­re­ce­ği­mi­zin gös­ter­ge­si ola­cak. O se­bep­le ma­çın zor ge­çe­ce­ği­ni bi­li­yo­ruz. İyi fut­bol ser­gi­le­ye­rek hak­kı­mız olan pua­nı alıp önü­müz­de­ki haf­ta­ya ba­ka­rız” de­di. Meh­met Yıl­dız ise, 3 yıl­dır İs­tan­bul’da Be­şik­taş ile oy­na­dık­la­rı maç­la­rı ka­zan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Zor bir maç ola­cak. Biz de iyi ta­kı­mız. Ama 3 yıl­dır de­vam eden ge­le­ne­ği sür­dür­mek is­ti­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT