BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İhlas Vakfı’ndan Hamoğlu Holding’e Kariyer Zirvesi için teşekkür ziyareti

İhlas Vakfı’ndan Hamoğlu Holding’e Kariyer Zirvesi için teşekkür ziyareti

Si­liv­ri Klas­sis Re­sort Otel’de bir ara­ya ge­len İh­las Vak­fı yö­ne­ti­ci­le­ri ve Ha­moğ­lu Hol­ding İc­ra Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Yal­çın­ka­ya “Ka­ri­yer Zir­ve­si 2008”i de­ğer­len­dir­di.Si­liv­ri Klas­sis Re­sort Otel’de bir ara­ya ge­len İh­las Vak­fı yö­ne­ti­ci­le­ri ve Ha­moğ­lu Hol­ding İc­ra Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Yal­çın­ka­ya “Ka­ri­yer Zir­ve­si 2008”i de­ğer­len­dir­di. Ev sa­hip­li­ği­ni Yal­çın­ka­ya’nın yap­tı­ğı top­lan­tı­ya; İh­las Vak­fı Mü­te­vel­li He­yet Baş­ka­nı Av. Meh­met Ok­yay’la bir­lik­te M. Emin Öz­türk, Sa­it Yo­la­çan, Şa­ban Ça­kır ve Adem Gül­te­kin ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da ko­nu­şan Ok­yay, “Her yıl yurt­la­rı­mız­dan me­zun olan 500 gen­ci­miz ile Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len iş adam­la­rı­nı Ka­ri­yer Zir­ve­si’nde bu­luş­tur­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT