BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Birikimimi YTL’ye çevirdim T. Telekom aldım’

‘Birikimimi YTL’ye çevirdim T. Telekom aldım’

Bü­tün bi­ri­ki­mi­ni YTL’ye çe­vi­re­rek Türk Te­le­kom his­se­si a­lan Pa­ul Do­any, “Bu Türk e­ko­no­mi­si­ne ve şir­ke­te gü­ve­ni­mi gös­te­ri­yor. 1 mil­yon do­lar, 1 mil­yon YTL, 1 mil­yon YTL’lik üç ay­rı his­se al­dım” dedi> VENEDİK - Mustafa SEZER Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan kü­re­sel ma­li kriz ne­de­niy­le, şir­ke­ti­nin bor­sa­da­ki de­ğe­ri­ni ar­tır­mak için his­se alan yö­ne­ti­ci­ler ara­sı­na Türk Te­le­kom CE­O’­su Pa­ul Do­any de ka­tıl­dı. Av­ru­pa Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ağ Ope­ra­tör­le­ri Bir­li­ği­’nin (ET­NO) Ve­ne­di­k’­te dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­ya ka­tı­lan Do­any, ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı üze­ri­ne, “Bü­tün pa­ra­mı do­lar­dan YTL’­ye çe­vir­dim. Bu­nun­la da Türk Te­le­kom his­se­si al­dım. His­se­le­ri üç par­ti ha­lin­de, il­ki­ni hal­ka arz­da, ikin­ci­si­ni bir ay ön­ce, son ola­rak da ge­çen sa­lı gü­nü al­dım. 1 mil­yon do­lar, 1 mil­yon YTL, 1 mil­yon YTL’­lik üç ay­rı his­se al­dım. Be­nim için bü­yük pa­ra, tüm bi­ri­ki­mim bu. Be­nim dı­şım­da bü­tün yö­ne­tim de his­se al­dı. On­lar Türk, be­nim bir ya­ban­cı ola­rak bu alı­mı yap­mam hem Türk eko­no­mi­si­ne, hem de şir­ke­te gü­ven­di­ği­mi gös­te­ri­yor. Bu or­tam bi­zi heye­can­lan­dı­rı­yor. Ge­çen haf­ta­lar­da Du­bai ve New Yor­k’­u kap­sa­yan iki ro­ads­ho­w’­a git­tik­le­ri­ni de an­la­tan Do­any, “O­ra­da bir ya­tı­rım­cı ba­na AB­D’­li mil­yar­der War­ren Buf­fet­t’­ın Ge­ne­ral Elec­tri­c’­in (GE) his­se­le­ri­ni alır­ken ona sağ­la­nan avan­taj­lar­dan bah­set­ti. Be­nim de ce­va­bım ‘pa­ra­nı­zı YTL’­ye çe­vi­rin, Türk Te­le­kom his­se­si alın, üç yıl son­ra çok da­ha faz­la ka­za­nır­sı­nı­z’ ol­du.’ Kriz bek­len­ti­le­rin öte­sin­de de fır­sat ge­ti­re­cek. Buf­fett, his­se alım­la­rı­nı hep pi­ya­sa­lar kö­tüy­ken ya­pa­r” di­ye ko­nuş­tu. Pa­ul Do­any, kri­zin te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı­nı azalt­ma­dı­ğı­nı da kay­de­de­rek, “Biz ay­nı pa­ra­ya da­ha faz­la ko­nuş­tur­duk. Ko­nuş­ma­lar yüz­de 36 art­tı. Pa­ket­le­ri­mi­ze il­gi bü­yü­k” de­di. BOR­CU­MUZ AZ, A­VAN­TAJ­LI­YIZ Do­any, “Av­ru­pa­’da­ki bü­yük te­le­kom şir­ket­le­ri­nin borç oran­la­rı yüz­de 3-4 iken, bi­zim borç ora­nı­mız onların on­da biri. Fi­nans­man­da sı­kın­tı ya­şa­ma­yız, biz ken­di fi­nans kay­nak­la­rı­mız­dan ya­rar­la­na­ca­ğız. Ya­tı­rım­a de­vam ede­ce­ği­z” de­di TE­LE­KOM YÖ­NE­Tİ­Cİ­LE­Rİ İS­TAN­BUL’DA TOP­LA­NA­CAK Türk Te­le­kom Ge­nel Mü­dü­rü Do­any, Ve­ne­dik’te ya­pı­lan ET­NO top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Do­an, Türk Te­le­kom’un sek­tö­rün ge­le­ce­ği­ne yön ve­ren Av­ru­pa Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ağ O­pe­ra­tör­le­ri Bir­li­ği (ET­NO) 2009 yı­lın­da­ki Yö­ne­ti­ci Zir­ve­si’ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu ka­rar ge­çen yıl a­lın­dı, bu yıl Ve­ne­dik’te o­nay­lan­dı. Bu top­lan­tı­nın Tür­ki­ye’de dü­zen­le­ne­cek ol­ma­sı bi­zi he­ye­can­lan­dı­rı­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği ü­ye­si ol­ma­dı­ğı­mız hal­de, bu zir­ve­de ko­nuş­ma­cı o­la­rak fik­ri­mi­zi al­ma­sı ö­nem­li. ET­NO’nun ü­ye­le­ri a­ra­sın­da, B­ri­tish Te­le­com, De­utsc­he Te­le­kom, Te­le­com I­ta­li­a, Fin­net, F­ran­ce Te­le­kom gi­bi fir­ma­lar var” di­ye ko­nuş­tu. İş­te Te­le­ko­m’­un il­gi­len­di­ği şir­ket­lerPa­ul Do­any, kri­zde sa­tın al­ma­lar için fır­sat olduğunu belirterek şöyle dedi: “Kır­gız Te­le­kom, Azer Te­le­kom, Ma­ke­don­ya Koz­mo­fon, Bos­na Her­sek, Ko­so­va ve Bul­ga­ris­ta­n’­da­ki te­le­kom şir­ket­le­ri­nin iha­le­le­riy­le il­gi­le­ni­yo­ruz. Kır­gız Te­le­ko­m’­a tek­lif ver­dik. Di­ğer­le­ri­nin iha­le çı­kış sü­re­ci­ni ta­kip edi­yo­ruz. Bu şir­ket­le­rin de­ğer­le­ri yüz­de 50-60 düş­tü. İha­le­le­ri al­ma şan­sı­mız art­tı.” Kır­sa­la da­ha ucuz in­ter­net Böl­ge­sel baz­da dü­şük ge­lir­li ke­sim için bu­gün­kü fi­yat olan 29 YTL’­den de ucuz in­ter­net eri­şi­mi sağ­la­mak üze­re ça­lış­tık­la­rı bil­gi­si­ni de ve­ren Do­any, “Lüks yer­le­re, re­zi­dans­la­ra fi­ber op­tik dö­şe­mek­le ül­ke­yi bir ye­re ta­şı­ya­maz­sı­nız. Kır­sal­da ya­şa­yan 3 mil­yo­nun üze­rin­de­ki in­san­lar, Hak­ka­ri­’de ya­şa­yan da İs­tan­bu­l’­da­ki ile ay­nı hiz­me­ti ala­cak. Pro­je­nin yüz­de 86’sı ta­mam­lan­dı. Yıl so­nun­da bi­te­ce­k” de­di. Alt seg­men­te ucuz te­le­fon­lar PA­UL Do­any, Tür­ki­ye­’de üst seg­ment­te­ki te­le­fon­la­rı­nın top­lam için­de­ki pa­yı­nın çok dü­şük ol­du­ğu­nu da be­lir­te­rek, “Bun­lar en faz­la 300 bin adet sa­tar. Biz ise alt seg­men­te yö­ne­lik 13-14 mil­yon müş­te­ri­ye ula­şa­cak te­le­fon ve ci­haz­lar üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT