BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hakem nasıl dik dursun?

Hakem nasıl dik dursun?

Öz­kal­fa, Edu’yu; Ay­dı­nus, Ar­da’yı; Ge­zer, Lin­coln’ü; Öz­kah­ya, Gök­han Gö­nül’ü; Abi­toğ­lu, Üzül­mez’i, R.Car­los’u at­ma­yın­ca maç alı­yor. Ça­kır atın­ca bü­yük­le­rin ma­çı­na çı­ka­mı­yor! Siz ha­kem ol­sa­nız ne ya­par­sı­nız?Öz­kal­fa, Edu’yu; Ay­dı­nus, Ar­da’yı; Ge­zer, Lin­coln’ü; Öz­kah­ya, Gök­han Gö­nül’ü; Abi­toğ­lu, Üzül­mez’i, R.Car­los’u at­ma­yın­ca maç alı­yor. Ça­kır atın­ca bü­yük­le­rin ma­çı­na çı­ka­mı­yor! Siz ha­kem ol­sa­nız ne ya­par­sı­nız? Fut­bol­da ha­kem ha­ta­la­rı ek­sik ol­maz. Fut­bol ol­duk­ça ha­ta­lar ola­cak­tır. Bel­ki bu haf­ta­dan çok da­ha va­him ha­ta­lar ya­şa­ya­ca­ğız. Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu, kri­tik bir sı­nav­dan ge­çi­yor. Tol­ga Öz­kal­fa, Edu’yu at­ma­dı. Fı­rat Ay­dı­nus, Ar­da’yı at­ma­dı. Bün­ya­min Ge­zer, Lin­coln‘ü za­ma­nın­da at­ma­dı. Ha­lis Öz­kah­ya, Gök­han Gö­nül‘ü at­ma­dı. Ka­mil Abi­toğ­lu ge­çen haf­ta İb­ra­him Üzül­mez’i, da­ha ön­ce Ro­ber­to Car­los’u at­ma­dı. Son bir­kaç haf­ta­ya dik­kat eder­se­niz, sa­ha­da ge­re­ken ce­za­yı al­ma­yan­lar hep bü­yük ta­kım­la­rın oyun­cu­la­rı... Bu­na rağ­men Şe­kip Mos­tu­roğ­lu ve Ad­nan Po­lat baş­la­dı­lar yük­sek ses­le ha­kem­ler aley­hin­de ko­nuş­ma­ya. Bu ar­ta­rak de­vam ede­cek­tir. Mah­mut Öz­ge­ner ve Oğuz Sar­van ka­fa ka­fa­ya ve­rip bir stra­te­ji be­lir­le­me­li­ler. Ya “Tan­si­yo­nu dü­şü­re­lim, kim­se­yi in­cit­me­ye­lim. Şer­bet po­li­ti­ka­sı­nı be­nim­se­ye­lim” di­ye­cek­ler ki, bu­na dün­den ha­zır olan ha­kem­ler faz­la­sıy­la var. Öy­le an­la­şı­lı­yor. Ya da “Ce­sur ha­ke­min ar­ka­sın­da­yız, sa­ha­da oto­ri­te­si­ni kul­la­na­cak ha­kem is­ti­yo­ruz. Mo­de­li­miz bu­dur. Ezi­len, bü­kü­len ha­kem­le işi­miz ol­maz” di­ye­cek­ler. MHK ya da Fe­de­ras­yon dim­dik dur­maz­sa, ha­kem ni­ye dik dur­sun ki der­se­niz, siz de hak­lı­sı­nız! Bu ha­kem­ler ku­ral­la­rı bil­mi­yor mu? Kör­ler mi? Ha­yır! Kart ko­nu­sun­da çok ka­tı olan ve ku­ral­la­rı har­fi­yen uy­gu­la­yan Cü­neyt Ça­kır, bu se­zon da­ha Ali Sa­mi Yen’i, Ka­dı­köy’ü, İnö­nü’yü gör­me­di. 3 bü­yük­le­rin dep­las­ma­nın­da da dü­dük ça­la­ma­dı. Sel­çuk De­re­li F.Bah­çe maç­la­rın­dan ömür bo­yu men! Bu tab­lo­da kim­se adam at­maz. Da­ha Er­man To­roğ­lu, Ah­met Ça­kar çoo­ok “Ha­kem ha­ta ya­pa­bi­lir ama ha­ke­min onu­ru, gu­ru­ru” ders­le­ri ve­rir du­rur­lar. *** Ad­nan Po­lat di­yor ki, “Ne­den İs­tan­bul ha­ke­mi bi­zim maç­ta?” Sa­yın Po­lat, bu ko­nu­da kim si­zi “en­for­me et­tiy­se”, ek­sik bil­gi ver­miş. Siz bun­dan ön­ce İs­tan­bul ha­kem­le­riy­le bir sü­rü maç ka­zan­dı­nız. Bir­çok İs­tan­bul ha­ke­mi “taş­ra­da” bü­yük­le­rin ma­çı­na çık­tı. Kal­dı ki İs­tan­bul ha­ke­mi­nin İs­tan­bul ta­kı­mı­nın ma­çı­na çık­ma­sı­na si­zin de­ğil, ra­ki­bi­ni­zin iti­raz et­me­si da­ha man­tık­lı de­ğil mi? Fı­rat Ay­dı­nus’la çok der­bi ka­zan­dı­nız. Ge­çen se­zon Ali Sa­mi Yen’de şam­pi­yon­luk dü­ğü­mü­nün çö­zül­dü­ğü F.Bah­çe der­bi­si­ni de Ay­dı­nus yö­net­miş­ti! Kay­be­din­ce, fa­tu­ra­yı ha­ke­me kes­mek si­zin 1994’ler­den kal­ma bir alış­kan­lı­ğı­nız. Yi­ne nük­set­ti! Ömer Faruk ÜNAL ---------------------- Tab­lo iş­te bu!.. Tür­ki­ye’nin en bü­yük ku­lüp­le­ri­nin bi­ri­nin ta­kı­mı­nı “sa­ha ma­gan­da­la­rı top­lu­lu­ğu” hâ­li­ne ge­ti­ren fut­bol­cu­la­ra ve “on­la­rı sey­re­den” ho­ca­la­rı­na, da­ha­sı, “fut­bol­dan ve ta­kım­dan so­rum­lu” pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­si­ne “Dur” di­ye­me­yen bir Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı ile, “Ar­da’yı bi­le oyun­dan ata­ma­yan” bir ha­ke­mi ve ben­zer­le­ri­ni baş ta­cı edip, “düş­man ol­duk­la­rı­na dü­dük çal­dırt­ma­yan” bir Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­ka­nı’nın “el ele res­met­tik­le­ri” tab­lo, iş­te Es­ki­şe­hir - Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­dır; teb­rik­ler! > Öcal Uluç You­la’nın der­si Es­ki­şe­hir­li You­la Tür­ki­ye’de bu­lu­nan bü­tün ku­lüp­le­re ve on­la­rın tek­nik adam­la­rı­na fut­bo­lu­mu­zun ge­le­ce­ği adı­na çok önem­li bir ders ver­di. Ders şu; ka­bi­li­yet­li fut­bol­cu­lar sa­de­ce ya­rış­ma­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı. On­la­ra ay­nı za­man­da gel­dik­le­ri de­ğer­den faz­la­sı­nı ka­ta­cak eği­tim­ler ve­ril­me­li­dir. İş­te Fran­sa’da yak­la­şık 3 se­zon kal­dık­tan son­ra Es­ki­şe­hir’e ge­len You­la, Be­şik­taş’ta­ki You­la’ya ben­zi­yor mu? > Kemal Belgin Ku­zu mu kurt mu? Yi­ne ken­di ka­te­go­ri­le­ri­nin “ku­zu” (!) gö­rün­tü­lü ta­kım­la­rı vit­rin maç­la­rın­da “kurt” gö­rün­tü­sü­ne bü­rün­dü­ler. Si­vas, Es­ki­şe­hir, Ga­zi­an­tep; ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın li­gin ilk üç sı­ra­sı­nın ta­kım­la­rı gi­bi oy­na­dı­lar. Şam­pi­yon aday­la­rı­nın on­lar ol­ma­sı ge­re­ki­yor. An­cak Ni­san ayın­da yi­ne 4 bü­yük­ten iki­si­nin en te­pe­de ya­rı­şa­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum. O ne­den­le bu ya­zı­yı ke­sin, hak­sız çı­kar­sam ba­na faks­la­yın, ama hak­lı çı­kar­sam ken­di­ne oy­na­yan­la­rı eleş­ti­rin. > Ümit Aktan Sa­ha içi­ne di­sip­lin Tri­bün­ler­de­ki taş­kın­lık­la­rı son­lan­dır­ma adı­na ka­nun­lar çı­ka­rı­yor, öy­le ve­ya böy­le uy­gu­la­ma­ya ge­çi­yo­ruz. Ama o tri­bün­le­ri sa­ha için­den kış­kır­tan­la­rı ise ge­nel­lik­le boş ge­çi­yo­ruz. Ar­tık bel­li ol­du ki, ba­zı fut­bol­cu­la­rı özel göz­lem al­tı­na al­ma­lı yet­ki­li­ler... Ör­nek mi? Be­şik­taş’tan Ser­dar Öz­kan... G.Sa­ray’dan Sab­ri, Ay­han... F.Bah­çe’den Lu­ga­no... Sus­tu­run bun­la­rı, ba­kın kü­für na­sıl bi­te­cek İs­tan­bul’da... > Naci Arkan Fe­ner’in ke­yif haf­ta­sı Es­ki­şe­hir ve You­la yıl­dız­laş­tı, Fı­rat Ay­dı­nus çök­tü, G.Sa­ray boz­gu­na uğ­ra­dı. Haf­ta­ya Ay­kut Ko­ca­man ve Rı­za Ça­lım­bay dam­ga­sı­nı vur­du. An­cak, Be­şik­taş ile Trab­zons­por’un pu­an­lar kay­bet­ti­ği haf­ta F.Bah­çe’nin ke­yif haf­ta­sı ol­du. > Hasan Sarıçiçek Fut­bol ko­nu­şa­mı­yo­ruz Haf­ta­nın en kâr­lı­sı F.Bah­çe ol­du. Ra­kip­le­ri 2’şer, 3’er pu­an kay­be­der­ken sa­rı-la­ci­vert­li­ler fark­lı ka­za­na­rak hem ara­yı ka­pat­tı, hem mo­ral bul­du. Ar­se­nal ma­çın­da Fe­ner gö­bek­ten de­lin­miş­ti, Es­ki­şe­hir ma­çın­da da G.Sa­ray... Ha­kem­ler­den çok, oy­na­nan fut­bo­lu ko­nuş­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız­da li­gin ka­li­te­si ar­ta­cak­tır. Bak­sa­nı­za Es­ki­şe­hir’in ta­ri­hi ga­li­bi­ye­ti bi­le ha­kem tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da gü­me git­ti. > Cahit Eroğul Ne­fes ne­fe­se Be­şik­taş, Si­vas’tan al­tın de­ğe­rin­de 1 pu­an ka­za­nır­ken kol­tu­ğu, Trab­zon’un G.An­tep’e ta­kıl­ma­sıy­la ko­ru­du. Zir­ve yo­lun­da­ki Bur­sa ken­di­ni yak­tı, ay­nı maç­ta F.Bah­çe ma­zi­yi ha­tır­la­dı. G.Sa­ray res­men he­zi­met ya­şa­dı. Be­le­di­ye 90’da gü­ler­ken, An­tal­ya yi­ne 90’a ta­kıl­dı. Ko­ca­eli’nin çö­kü­şü­nü hız­lan­dı­ran An­ka­ra tır­ma­nı­şı­nı sür­dür­dü. Renk­li ge­çen haf­ta­nın utan­cı Edu’ya kır­mı­zı gös­te­re­me­yen Tol­ga Öz­kal­fa ol­du. > M.Emin Uluç El­de var Sü­per Lig Ra­kip­le­ri pu­an kay­be­den Fe­ner­bah­çe haf­ta­nın ka­za­na­nı ol­du. Bur­sas­por ga­li­bi­ye­tiy­le ra­hat bir ne­fes alan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Sü­per Lig’e sı­kı sı­kı sa­rıl­dı. Ee­e, el­de baş­ka ne kal­dı ki? > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: ESKİŞEHİR HAF­TA­NIN FUT­BOL­CU­SU: ­ Yo­u­la (Es­ki­şe­hir) ­ HAF­TA­NIN T.Dİ­REK­TÖ­RÜ: ­ Rı­za Ça­lım­bay (Es­ki­şe­hir) HAF­TA­NIN HA­KE­Mİ: K. MÜFTÜOĞLU (A.GÜCÜ-KAYSERİ) ­HAF­TA­NIN KAR­MA­SI Cenk (Denizli) M.Topuz (Kayseri) Bilica (Sivas) Deumi (G.Antep) Murat (Eskişehir) M.Çakır (Ankara) Erman (Belediye) Uğur (F.Bahçe) M.Yıldız (Sivas) Youla (Eskişehir) ­KIR­MI­ZI KART Sel­çuk (F.Bah­çe) Ay­han (G.Sa­ray) CE­ZA­LI­LAR Di­al­lo (Si­vas) Hü­se­yin, Ca­le (T­rab­zon) Mu­rat Cey­lan (G.An­tep) SA­RI KART­LAR ­İb­ra­him To­ra­man, Tel­lo, Ser­dar Öz­kan (Be­şik­taş), Syl­la, Di­al­lo, Meh­met Yıl­dız, Se­dat, Ab­dur­rah­man (Si­vas), E­diz (An­ka­ra), Ta­ner, Ser­dar, Bü­lent (Ko­ca­e­li), Bu­rak (De­niz­li), En­gin (G.Bir­li­ği), A­lex, E­du (F.Bah­çe), Zu­ni­ga (Bur­sa), Hü­se­yin, Ca­le, Sel­çuk (T­rab­zon), Er­man Öz­gür, Mu­rat Cey­lan, I­van De So­u­za (G.An­tep), ­Bar­ba­ros, Mu­rat Er­do­ğan (A.Gü­cü), To­le­do (Kay­se­ri), Azmy (Ha­cet­te­pe), Ö­mer (An­tal­ya), İs­ma­il, Ö­mer, Meh­met Ço­ğum (Kon­ya), E­fe, Gök­han Sü­zen, Rız­van, Ke­rim (Be­le­di­ye), Ser­vet, Me­i­ra, Em­re A­şık, Ü­mit Ka­ran, Ba­ros, Ar­da (G.Sa­ray), Yo­u­la, Ser­dar, I­ve­sa (Es­ki­şe­hir). A­TI­LAN PE­NAL­TI Ja­ba (A.Gü­cü) KEN­Dİ KA­LE­Sİ­NE GOLLER ­Tu­to­riç (Ko­ca­e­li) ­Ü­mit Ka­ran (G.Sa­ray) GOL K­RAL­LI­ĞI 5 GOL Ser­can (Bur­sa) Yo­u­la (Es­ki­şe­hir) Ba­ros (G.Sa­ray) Meh­met Yıl­dız (Si­vas) Meh­met Ça­kır (An­ka­ra) D­je­ho­u­a (An­tal­ya) 4 GOL ­Ag­ha­ho­wa (Kay­se­ri) Gök­han (T­rab­zon) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI ORDU HAFTANIN FUTBOLCUSU CENK (MANİSA) HAFTANIN HAKEMİ DENİZ ÇOBAN (K.PAŞA-BOLU)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT