BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 3 MAÇA 950 BİN EURO

3 MAÇA 950 BİN EURO

12 ma­çın sa­de­ce 3’ün­de for­ma gi­yen Be­şik­taş’ın 8. ya­ban­cı­sı Ant­hony Se­ric, o­tur­du­ğu yer­de pa­ra ba­sıyor12 ma­çın sa­de­ce 3’ün­de for­ma gi­yen Be­şik­taş’ın 8. ya­ban­cı­sı Ant­hony Se­ric, o­tur­du­ğu yer­de pa­ra ba­sıyor VA­SA­TI GE­ÇE­Mİ­YOR Be­şik­taş’ın Hır­vat fut­bol­cu­su Anthony Se­ric, Er­tuğ­rul Sağ­lam’dan son­ra Mus­ta­fa De­niz­li’ye de ken­di­si­ni be­ğen­di­re­me­di. Se­zon ba­şın­da ya­şa­nan Gor­don kri­zi se­be­biy­le ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra geç baş­la­yan Hır­vat oyun­cu, ge­ri­de ka­lan 12 res­mi kar­şı­laş­ma­nın sa­de­ce üçün­de for­ma şan­sı bu­la­bil­di. Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi ile 3 yıl­lık an­laş­ma sağ­la­yan ve söz­leş­me­si ge­re­ği im­za son­ra­sın­da 950 bin eu­ro­yu ce­bi­ne ko­yan Se­ric, id­man­lar­da­ki per­for­man­sıy­la bi­le va­sa­tı ge­çe­mi­yor. Si­yah-be­yaz­lı­lar, dev­re ara­sın­da Ant­hony Se­ric ile yol­la­rı­nı ayır­ma­yı dü­şü­nür­ken Hır­vat fut­bol­cu kal­mak ve ken­di­si­ni is­pat et­mek is­te­di­ği­ni bil­dir­di. DE­NİZ­Lİ İLE GÖ­RÜŞ­TÜ İs­tan­bul’u ve Be­şik­taş’ı çok sev­di­ği­ni söyleyen Se­ric, Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ile özel bir gö­rüş­me yap­tı. Be­şik­taş for­ma­sı al­tın­da ba­şa­rı­lı ol­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Se­ric’in De­niz­li’ye, “Si­zin ge­li­şi­niz­le bir­lik­te be­nim için de ye­ni bir dö­nem baş­la­dı. Ge­niş ve ka­li­te­li oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu bir kad­ro­muz var. Ama ben de fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­rum. Ba­na şans ve­rir­se­niz yü­zü­nü­zü ka­ra çı­kar­mam” de­di­ği, tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın ise Hır­vat fut­bol­cu­ya, “Ben her oyun­cu­ma eşit me­sa­fe­de­yim. For­ma is­ten­mez alı­nır. Hır­sı­nı sa­ha­da da gör­mek is­ti­yo­rum” ce­va­bı­nı ver­di­ği öğ­re­nil­di. Oy­na­dı­ğı maç ­Sü­re ­Me­ta­list 90 ­Me­ta­list 90 ­Ha­cat­te­pe 90 ­Maç ba­şı­na ka­zan­cı: 316 bin e­u­ro= 633 bin YTL ­ Da­ki­ka ba­şı­na ka­zan­cı: 7 bin YTL GOL ÇALIŞTILAR Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda ya­rın An­tal­yas­por’u mi­sa­fir ede­cek olan Be­şik­taş, son tak­tik ça­lış­ma­sın­da gol pro­va­sı yap­tı. Yak­la­şık iki sa­at sü­ren id­man­da fut­bol­cu­la­rı­nın ade­ta pes­ti­li­ni çı­ka­ran Mus­ta­fa De­niz­li, id­man son­ra­sın­da ise for­vet oyun­cu­la­rı­na gol ça­lış­ma­sı yap­tır­dı. > Fo­toğ­raf: Cem BA­ŞA­RA­NER Del­ga­do ku­pa­da yok Be­şik­taş’ın Ar­jan­tin­li Kap­ta­nı Ma­ti­as Del­ga­do, An­tal­ya ile oy­na­na­cak olan Tür­ki­ye Ku­pa­sı kar­şı­laş­ma­sın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu ge­çi­ren ve dün­kü ça­lış­ma­ya ka­tıl­ma­yan Del­ga­do’nun haf­ta so­nu oy­na­na­cak olan Kay­se­ri ma­çı da dü­şü­nü­le­rek ted­bir amaç­lı din­len­di­ri­le­ce­ği açık­lan­dı. Genç­ler PAF’a Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de A Ta­kı­ma ka­dar yük­se­len ve se­zon ba­şın­da ya­pı­lan Avus­tur­ya kam­pı­na da­vet edi­len genç fut­bol­cu­lar, ye­ni­den PAF ta­kı­mı­nın yo­lu­nu tu­tu­yor. Re­ka­be­ti art­tır­mak için kad­ro­da re­viz­yon ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­yan Mus­ta­fa De­niz­li’nin Er­dem Kö­se, Em­re Öz­kan ve Ne­cip Uy­sal’ı kad­ro­da dü­şün­me­diği öğ­re­nil­di. Sıramı bekliyorum Be­şik­taş’ın genç yıl­dız ada­yı Ba­tu­han Ka­ra­de­niz, for­ma sa­va­şı­na ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bo­bo, Ho­los­ko, Nob­re üç­lü­sü­nün ar­ka­sın­da ye­dek bek­le­me­nin ken­di­si­ni üz­me­di­ği­ni söy­le­yen Ba­tu­han, “Çok ça­lı­şı­yo­rum ve sı­ra­mı bek­li­yo­rum. He­de­fim Be­şik­taş for­ma­sı al­tın­da gol kra­lı ol­mak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT