BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Temel’in yeri

Temel’in yeri

Te­mel, ar­ka­da­şı Dur­sun’a dert ya­nı­yor­muş; “-Sor­ma... Bu ara­lar Fa­di­me’yle ara­mız hiç iyi de­ğil... Dün ak­şam 5’te iş­ten dön­dü­ğüm­de be­ni çok kö­tü kar­şı­la­dı... İki sa­at kar­şı­lık­lı otu­rup so­murt­tuk...” “Bak ha­ya­tım bu böy­le ol­mu­yor” de­dim; “-Şim­di ka­pı­dan çı­kıp tek­rar ge­le­ce­ğim ve ak­şa­ma ye­ni­den baş­la­ya­ca­ğız... Ta­mam mı?...” Ka­bul et­ti, dı­şa­rı çık­tım 5 da­ki­ka son­ra ge­lin­ce “Ba­na bak” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­dı, “-Sa­at 7 ol­muş... Bu saa­te ka­dar ne­re­dey­din?... Ha­a...”Te­mel, ar­ka­da­şı Dur­sun’a dert ya­nı­yor­muş; “-Sor­ma... Bu ara­lar Fa­di­me’yle ara­mız hiç iyi de­ğil... Dün ak­şam 5’te iş­ten dön­dü­ğüm­de be­ni çok kö­tü kar­şı­la­dı... İki sa­at kar­şı­lık­lı otu­rup so­murt­tuk...” “Bak ha­ya­tım bu böy­le ol­mu­yor” de­dim; “-Şim­di ka­pı­dan çı­kıp tek­rar ge­le­ce­ğim ve ak­şa­ma ye­ni­den baş­la­ya­ca­ğız... Ta­mam mı?...” Ka­bul et­ti, dı­şa­rı çık­tım 5 da­ki­ka son­ra ge­lin­ce “Ba­na bak” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­dı, “-Sa­at 7 ol­muş... Bu saa­te ka­dar ne­re­dey­din?... Ha­a...” tu­zak­tan ku­man­da (...SHOW TV-Her Şey Da­hil) ÇAĞ­LA Şİ­KEL: Biz de böy­le bir­den ol­ma­dık ki... Ben de za­ma­nın­da çok par­ça­la­dım ken­di­mi... ALİ­ŞAN: Bu vü­cu­du par­ça­la­mak da üç gün sür­müş­tür her­hal­de... *** (...FOX TV-Spor Ha­ber­le­ri) MU­HA­BİR: Ah­met Ça­kar se­nin po­zis­yon için “Kart gö­ren fut­bol­cu kö­pek gi­bi ge­le­cek” de­di?... AR­DA TU­RAN: Ça­kar ba­na bun­la­rı söy­le­ye­ce­ği­ne ön­ce bi­ki­ni giy­sin... kri­tik “-Mus­ta­fa ho­ca her za­man po­zi­tif dü­şü­nür, hep ba­şa­rı­yı he­def­ler... Ka­fa­sın­da hep hü­cum ol­du­ğu için es­ki­sin­den da­ha çok gol yi­ye­bi­li­rim...” (...Rüş­tü Reç­ber) S.Ö.Z. der ki; “-Ha­yat­tan al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bi­len için er­ken ölüm yok­tur...” (...Kü­çük dün­ya­ya et­ti­ği bü­yük ve müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! BAR­NEY: Kız­lar ve ba­lık­lar ara­sın­da­ki 24 ben­zer özel­lik­ten bi­ri­si; iki­si de par­lak ob­je­le­rin ca­zi­be­si­ne ka­pı­lır­lar... (...How I Met Yo­ur Mot­her fil­min­den) hayata dair En­di­şe­le­rin ço­ğu ge­le­cek­le il­gi­li­dir... Bir­ço­ğu as­la ger­çek­leş­me­ye­cek olay­la­rın et­ra­fın­da dö­nüp du­rur... Ya­şa­dı­ğı­nız za­ma­na kon­san­tre olun... “Ge­le­cek”, ken­di ba­şı­nın ça­re­si­ne ba­ka­cak­tır... ... Ku­sur­suz ve mü­kem­mel ol­ma­yı baş­ka­la­rı­na bı­ra­kın... Ne ol­du­ğu­nu­zu, kim ol­du­ğu­nu­zu dü­şü­nün ve bu­lun­du­ğu­nuz hal­den mut­lu olun, so­nuç ola­rak da­ha ra­hat ola­cak­sı­nız... ... Ço­cuk­lar­dan hu­zur der­si alın... On­la­rın her an­la­rı­nı, na­sıl sa­de­ce ve sa­de­ce o anın zev­ki için ya­şa­dık­la­rı­nı sey­re­din... Ken­di­ni­zin de böy­le ola­bi­le­ce­ği­ni­zi dü­şü­nün... ... Giy­di­ği­niz giy­si­le­rin na­sıl his­set­ti­ği­niz yö­nün­de cid­di et­ki­le­ri var­dır... Be­de­ni­ni­zi sık­ma­yan ra­hat giy­si­ler, do­ğal ku­maş­lar ve açık renk­ler hep sa­kin­leş­ti­rir... ... Gü­lüm­se­mek yü­zü­nüz­de­ki baş­lı­ca bü­tün kas­la­rı gev­şe­tir... Ay­nı za­man­da ken­di­ni­zi iyi his­set­me­ni­ze yar­dım­cı ola­cak müt­hiş bir et­ki bı­ra­kır... ... Ger­gin du­rum­lar­la ba­şa çık­ma­nın iki yo­lu var­dır, ya on­la­rı de­ğiş­ti­rir­si­niz ya da on­la­ra ba­kış açı­nı­zı de­ğiş­ti­rir­si­niz... Ba­kış açı­nı­zı de­ğiş­tir­mek da­ha zor­dur, fa­kat ki­şi­yi ay­dın­la­tır... (...Pa­ul Wil­son) İğ­ne­lik... > TERS­ÇE Türk di­li­nin be­lâ­sı, Düz ya­zı­da ters cüm­le... De­ğiş­me­yen esâ­sı, Bi­tir­mek­tir yük­lem­le! Oğuz Han, Ka­ra­han­lı; Esâ­sı ta­şa kaz­dı... Sel­çuk­lu ve Os­man­lı, Nes­ri ku­ral­lı yaz­dı! Eder li­sâ­nı he­der, Kay­na­tan di­le ka­zan... Türk nes­ri­ni yok eder, Cüm­le­yi ‘ters­çe’ ya­zan! (...Se­fa Ko­yun­cu) biz­den ha­ber­ler (...Acil du­rum ko­nuş­ma­la­rı-62) FA­RUK: Aa­a ol­ma­dı... Kur­sa­ğı­mı ya­rı­da bı­rak­tın şim­di... SER­DAR: Ee­e... Bo­şu­na de­me­miş­ler çin­ge­ne­nin se­si uzak­tan hoş ge­lir di­ye... CEM: Si­ga­ra iç­me de­de­ni gör, si­ga­ra iç to­ru­nun mas­ka­ra­sı ol... TA­LİP: Ne bu ha­lin; si­nir kö­pü­ğü ol­muş­sun... FA­TİH: Yav gi­der ko­nu­şu­ruz... Mid­ye için yor­gan yak­ma­ya ge­rek yok... te­be­şir to­zu “-Ban­ka­lar, pa­ra­ya ih­ti­ya­cı­nız ol­ma­dı­ğı­nı is­pat­la­dı­ğı­nız­da si­ze borç ve­ren ku­rum­lar­dır...” (...Bob Ho­pe) OKU yo­rum Da­ha iyi bir TÜR­Kİ­YE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın. omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Spor say­fa­la­rı Bu­gün­ler­de Söz Mar­ket’e ila­ve bö­lüm ek­len­miş (OKU­yo­rum)... Teb­rik ede­rim, çok gü­zel ol­muş, ile­ti­şim açı­sın­dan ben­ce çok önem­li... Ben 10 yıl­dır Sa­yın Sa­dık Söz­tu­tan’ın Spor Bir Hi­kâ­ye­dir’le baş­la­yan, bu­gün­ler­de adı Gö­zü Yaş­lı Öy­kü­ler’le anı­lan ve oku­duk­tan son­ra dü­şün­dü­ren o gü­zel hi­kâ­ye­le­rin oku­yu­cu­su­yum... Hat­ta Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’yle ta­nış­ma­mız o ve­si­ley­le ol­du... (Pa­zar) gün­le­ri ya­yın­la­nı­yor. Ay­rı­ca ga­ze­te­nin spor say­fa­la­rı­nın ger­çek­li­ği de çok gü­zel... Trans­fer dö­ne­min­de ya­lan­la­nan yüz­ler­ce trans­fer ha­ber­le­ri yok Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nde... Sa­de­ce ha­ber var... Bu yüz­den bu ga­ze­te­yi oku­yo­rum ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum... (...Şev­ket Gün­gör) EDİ­TÖR NO­TU: Spor Mü­dü­rü­müz Sa­dık Söz­tu­tan ve Tür­ki­ye ça­lı­şan­la­rı adı­na bu gü­zel öv­gü­ler için te­şek­kür edi­yo­ruz... Web say­fa­mız... Ga­ze­te­yi ben de ‘Tur­ki­ye­ga­ze­te­si.com’dan ta­kip edi­yo­rum... An­cak gün için­de gün­cel­le­me ya­pıl­ma­yan tek ga­ze­te bi­zim­ki... En azın­dan önem­li olay­lar­da man­şet­le­ri­niz de­ği­şe­bi­lir... Bir de ar­şiv ve ara­ma bö­lü­mü çok ka­rı­şık... İyi in­ce­le­nir­se oku­yu­cu için sı­kın­tı oluş­tur­du­ğu gö­rü­le­cek­tir... (...Ve­dat Fi­dan) EDİ­TÖR NO­TU: “Gün­lük ge­liş­me­ler” fik­ri­ni­zi si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ilet­tik... Yal­nız ga­ze­te si­te­le­ri için­de en er­ken gün­cel­le­nen bir­kaç ga­ze­te­den bi­ri­yiz... Ar­şiv ve ara­ma bu­ton­la­rı ko­nu­su da yet­ki­li­le­re bil­di­ril­di...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT