BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Oto­mo­tiv göz­ be­be­ği­miz’

‘Oto­mo­tiv göz­ be­be­ği­miz’

Ta­şıt Araç­la­rı Yan Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (TAY­SAD), ku­ru­lu­şu­nun 30. yı­lı­nı kut­la­dı. Düzenlenen geceye katılan Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, çok önem­li bir ye­re sa­hip olan oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün dış ta­lep­te­ki da­ral­ma se­be­biy­le et­ki­len­me ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL İlk ta­sar­ruf ka­dIn­dan baş­la­dI Yö­ne­ti­me gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün yüz­de 50 bü­yü­dü­ğü­nü, ba­şa­rı­lı ve gü­zel gün­ler ge­çir­dik­le­ri­ni an­la­tan TAY­SAD Baş­ka­nı Bur­ha­noğ­lu, “Gö­nül is­ter­di ki bu ge­ce bun­la­rı kut­la­ya­lım. Ama bu gü­zel gün­de is­ter is­te­mez kriz ko­nu­şup ta­sar­ruf­tan bah­se­de­ce­ğiz. Bu ara­da ilk ta­sar­ru­fu ha­nım­lar­da baş­lat­tık, ge­ce­yi eş­siz dü­zen­le­dik” de­di. Ta­şıt Araç­la­rı Yan Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (TAY­SAD), ku­ru­lu­şu­nun 30. yı­lı­nı kut­la­dı. Düzenlenen geceye katılan Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, çok önem­li bir ye­re sa­hip olan oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün dış ta­lep­te­ki da­ral­ma se­be­biy­le et­ki­len­me ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu da­ral­ma­nın ge­tir­di­ği olum­suz­lu­ğun iç ta­le­be önem ve­ri­le­rek aşı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Tüz­men, “Bir­ta­kım ted­bir­ler üze­rin­de ba­kan ar­ka­daş­la­rım­la ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. Sa­na­yi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan da sek­tö­rün ih­mal edil­me­me­si ge­re­ken, göz­be­be­ği ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, sek­tö­re des­te­ği sür­dü­re­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. PANİK YAPMIYORUZ Sek­tör ola­rak ke­sin­lik­le pa­nik yap­ma­dık­la­rı­nı belirten TAY­SAD Baş­ka­nı Ömer Bur­ha­noğ­lu “Kriz­den en hız­lı et­ki­le­nen ve bu­na en hız­lı tep­ki ve­ren sek­törüz. Fa­kat bir­bi­ri­mi­ze des­tek ol­maz­sak ke­sin­lik­le bu kri­zi aşa­ma­yız. Üre­tim ra­kam­la­rı dü­şer­ken ma­li­yet­ler ar­tar­sa ya­şa­mak müm­kün ol­maz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT