BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çocuklarımıza çorak arazi bırakmayalım

Çocuklarımıza çorak arazi bırakmayalım

Ediz Hu­n’­a, Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­since dost­luk bel­ge­si ödü­lü ve­ril­di.Ediz Hu­n’­a, Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­since dost­luk bel­ge­si ödü­lü ve­ril­di. Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­si­’nin bu yıl 4.’sü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği “ ÇO­MÜ Gün­le­ri­” et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan ün­lü sa­nat­çı Ediz Hun, “Yo­lu ÇO­MÜ­’den Ge­çen­le­r” isim­li söy­le­şi ön­ce­si öğ­ren­ci­le­rin yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı. Çok sa­yı­da öğ­ren­ci, ün­lü sa­nat­çıy­la fo­toğ­raf çek­tir­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı. Et­kin­lik­te bir ko­nuş­ma ya­pan Ediz Hun, çev­re bi­lin­ci­nin öne­mi­ne de­ği­ne­rek, “Gü­nü­müz­de B-2 ko­nu­su sü­rek­li ko­nu­şu­lu­yor. ‘Bun­lar vas­fı­nı kay­bet­miş or­man ara­zi­le­ri, bi­zim de pa­ra­mız va­r’ gi­bi yak­la­şım­lar ser­gi­le­ni­yor. Bun­lar son de­re­ce yan­lış­tır. Or­man vas­fı­nı kay­bet­miş ol­sa da­hi, bu yer­ler tek­rar or­man ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir. Eğer biz pa­ra­mı­zın kuv­ve­tiy­le bu de­ğer­le­ri yok ede­cek olur­sak, ya­rın­lar­da si­zin ço­cuk­la­rı­nız, to­run­la­rı­nız ço­rak bir ara­zi­de ya­şa­mak zo­run­da ka­la­cak­tı­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Ediz Hu­n’­a Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­si­’ne kat­kı­la­rın­dan do­la­yı dost­luk bel­ge­si ödü­lü ve­ril­di. Se­ra­mik bir pla­ke­tin ve yıl­lar ön­ce üni­ver­si­te­de çe­ki­len bir fo­toğ­ra­fı­nın da he­di­ye edil­di­ği Ediz Hun, ol­duk­ça he­ye­can­lı an­lar ya­şa­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT