BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SKİBBE’NİN ZOR TERCİHİ

SKİBBE’NİN ZOR TERCİHİ

G.An­tep ma­çı­na di­ken üs­tün­de çı­kan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, ön li­be­ro­la­rı, ve­ya for­vet­le­ri çift­le­mek ko­nu­sun­da çok bü­yük ka­rar­sız­lık ya­şı­yorG.An­tep ma­çı­na di­ken üs­tün­de çı­kan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, ön li­be­ro­la­rı, ve­ya for­vet­le­ri çift­le­mek ko­nu­sun­da çok bü­yük ka­rar­sız­lık ya­şı­yor ­İ­Kİ AL­TER­NA­Tİ­Fİ DE DE­NE­Dİ G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el S­kib­be, bu­gün­kü G.An­teps­por kar­şı­laş­ma­sı­na di­ken üs­tün­de çı­kı­yor. 4 gol­lü Es­ki­şe­hirs­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da­ki An­ka­ras­por be­ra­ber­li­ğiy­le kol­tu­ğu yi­ne sal­lan­ma­ya baş­la­yan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, kar­şı­laş­ma­nın baş­la­ma­sı­na sa­at­ler ka­la kad­ro ko­nu­sun­da he­nüz net bir ka­rar ve­re­bil­miş de­ğil. Dün ak­şam sa­at­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len son ant­ren­man­da, son maç­lar­da bü­yük ha­ta­lar ya­pan Em­re A­şık’ı ye­dek ta­kım­da oy­na­ta­rak, sa­vun­ma­nın gö­be­ği­ne Me­i­ra’yı çe­ken S­kib­be, or­ta sa­ha­da ce­za­sı bi­ten Ay­han’ı tek ön li­be­ro o­la­rak gö­rev­len­dir­di. FUT­BOL­CU­LA­RIN Ö­ZÜR MA­ÇI ­Hü­cum­da Ba­ros­-Ü­mit i­ki­li­si­ne şans ve­ren Al­man ça­lış­tı­rı­cı, Lin­coln’ü de he­men ar­ka­la­rın­da de­ne­di. Tak­tik ant­ren­ma­nın i­kin­ci ya­rı­sın­da Me­i­ra’yı yi­ne or­ta a­la­na çe­ke­rek, Ba­ros’u tek for­vet oy­na­tan S­kib­be’nin son ka­ra­rı­nı maç sa­a­tin­de ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. Ö­te yan­dan ta­kı­mın kap­tan­la­rın­dan Ü­mit Ka­ran ve Ay­han, ken­di­le­ri­ne mo­ral ve­ren yö­ne­ti­ci­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, G.An­tep’i ye­ne­rek ta­raf­tar­la­rın gön­lü­nü al­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­na söz ver­di. Ben­fi­ca ve F.Bah­çe dep­las­man­la­rı ön­ce­si A­li Sa­mi Yen’de­ki son maç­la­rı­na çı­ka­cak­la­rı­nı söy­le­yen i­ki­li, “Ga­li­bi­yet se­ri­si G.An­tep ma­çıy­la baş­la­ya­cak ve sü­re­cek” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. > Ercan YILDIZ Turk­cell Sü­per Lig, 9.Haf­ta ma­çı >> G.SARAY De Sanc­tis ­Sab­ri ­Me­i­ra ­Ser­vet ­Ha­kan Bal­ta Ar­da Ay­han ­Lin­coln ­Ke­well ­Ba­ros Ü­mit Ka­ran Sa­kat: Em­re Gün­gör, Non­da, U­ğur, Ay­dın, Lin­de­roth, Ha­san Şaş, Meh­met To­pal, Ser­kan, Ba­rış Ce­za­lı: Yok >> G.ANTEP ­Tol­ga­han Erkan Sekman Bekir Deumi İsmail ­Meh­met Yoz­gat­lı ­Zu­ri­ta Erman Özgür İvan ­Ta­ba­ta E­du­ar­do Sa­kat: Mu­rat Şa­hin, Be­to, Meh­met Po­lat Ce­za­lı: Mu­rat Cey­lan S­TAT: A­li Sa­mi Yen SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: Ha­lis Öz­kah­ya, Mu­hit­tin Gür­ses, Ni­hat Mız­rak, 4.ha­kem: Hü­se­yin Sa­ban­cı > Lig TV nak­len CİM­BOM GAZİANTEP’E Kİ­LİT­LEN­Dİ A­li Sa­mi Yen’de bu ak­şam G.An­teps­por’u a­ğır­la­ya­cak G.Sa­ray, ga­li­bi­ye­te ki­lit­len­di. Kö­tü gi­di­şe son ver­mek is­te­yen sa­rı-­kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar dün yap­tık­la­rı tak­tik ant­ren­man­la G.An­tep ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak F­lor­ya’da kam­pa gir­di. Tak­tik ant­ren­man­da ha­fif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Lin­coln de yer a­lır­ken, Em­re Gün­gör, Non­da, U­ğur, Ay­dın, Lin­de­roth, Ha­san, Meh­met To­pal, Ser­kan Ça­lık ve Ba­rış i­se ça­lış­ma­da yer al­ma­dı. GALATASA­RAY AÇIK ARA ÖN­DE G.Sa­ray ile G.An­teps­por, bu­gün lig­de 45. kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım ara­sın­da ge­ri­de ka­lan maç­lar­da, sa­rı-kır­mı­zı­lı eki­bin ga­li­bi­yet sa­yı­sın­da 24-8 üs­tün­lü­ğü bu­lu­nur­ken, ta­raf­lar 12 kez de eşit­li­ği bo­za­ma­dı. Ga­la­ta­sa­ray’ın lig­de at­tı­ğı top­lam 74 go­le, Ga­zi­an­teps­por 31 gol­le kar­şı­lık ver­di. İki ta­kım ara­sın­da ge­çen se­zon ya­pı­lan maç­lar­da ta­raf­lar Ga­zi­an­tep’te 1-1, İs­tan­bul’da da 0-0 be­ra­be­re kal­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT