BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Met­ro’ya bir is­tas­yon da­ha

‘Met­ro’ya bir is­tas­yon da­ha

Ken­te ne­fes al­dı­ra­cak pro­je­le­re bir bir im­za atan be­le­di­ye, Şiş­ha­ne-Tak­sim ara­sın­da­ki met­ro hat­tı­nın test sü­rüş­le­ri­ni 7 Ka­sımda baş­la­tı­yor> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Şiş­ha­ne-Tak­sim ara­sın­da­ki met­ro hat­tı­nın test sü­rüş­le­ri­ne 7 Ka­sımda baş­la­ya­cak­la­rı­nın müj­de­si­ni ver­di. İs­tan­bul’un tra­fik prob­le­mi­ni bi­raz da­ha ha­fif­le­te­cek olan hat­la bir­lik­te 4. Le­vent-Sey­ran­te­pe-Aya­za­ğa (İTÜ) bö­lü­mü­nün de 15 Ocak 2009 ta­ri­hin­de se­fer­le­re baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Top­baş 4.5 yıl içe­ri­sin­de İs­tan­bul’da­ki nü­fus ha­re­ket­li­li­ği­nin 10 Mil­yon’dan 23 Mil­yon’a çık­tı­ğı­nı da ifa­de et­ti. Bu yo­ğun­lu­ğun be­ra­be­rin­de tra­fik­te cid­di prob­lem­ler mey­da­na ge­tir­di­ği­ni söy­le­yen Top­baş, “Biz bu­nu ‘met­ro­büs’ ve met­roy­la çöz­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. LÜKS VA­GON­LAR GE­Lİ­YOR İs­tas­yon­la­ra özel tarz­lar ha­zır­la­dık­la­rı­nı da ifa­de eden Baş­kan Top­baş, “Met­ro is­tas­yon­la­rı hem kül­tür hem de ser­gi mer­kez­le­ri ola­cak. Her is­tas­yon bu­lun­du­ğu sem­tin özel­li­ği­ni yan­sı­ta­cak. Şiş­ha­ne is­tas­yo­nu da Ga­la­ta-Pe­ra ru­hu­nu yan­sı­ta­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. Şiş­ha­ne Met­ro İs­tas­yo­nu’nun gi­riş çı­kış nok­ta­la­rı, gi­şe­ler, du­var­lar ve yü­rü­yüş gü­zer­gâh­la­rın­da­ki ko­lon­lar, İç Ana­do­lu’dan ge­ti­ri­len özel par­ça taş­lar­la dö­şen­di. Dö­şe­me­ler­de la­le ve pa­pat­ya fi­gür­le­ri iş­len­di. Şiş­ha­ne-Tak­sim hat­tı ile bir­lik­te hiz­me­te gi­re­cek ye­ni va­gon­lar, 56 kol­tuk ka­pa­si­te­li ola­cak, 185 ki­şi de ayak­ta se­ya­hat ede­bi­le­cek. Tüm va­gon­lar­da kli­ma, 6 adet LCD yol­cu bil­gi­len­dir­me ek­ra­nı, di­ji­tal gös­ter­ge ve di­na­mik yol ha­ri­ta­sı bu­lu­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT