BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ken­di­li­ğin­den yok ola­bi­len ve ye­ni­le­bi­len plas­tik üret­tik

Ken­di­li­ğin­den yok ola­bi­len ve ye­ni­le­bi­len plas­tik üret­tik

OD­Tܒlü araş­tır­ma­cı­lar, pa­muk sa­pı, mı­sır ko­ça­nı ve ay­çi­çe­ği sa­pı gi­bi de­ğer­siz ta­rım­sal bi­yo-atık­lar­dan ta­bi­at­ta ken­di­li­ğin­den yok ola­bi­len hat­ta ye­ne­bi­len plas­tik­ler ge­liş­tir­di.Ye­ni ne­sil plas­tik­ler özen­le ha­zır­lan­dı. OD­Tܒlü araş­tır­ma­cı­lar, pa­muk sa­pı, mı­sır ko­ça­nı ve ay­çi­çe­ği sa­pı gi­bi de­ğer­siz ta­rım­sal bi­yo-atık­lar­dan ta­bi­at­ta ken­di­li­ğin­den yok ola­bi­len hat­ta ye­ne­bi­len plas­tik­ler ge­liş­tir­di. OD­TÜ ve TÜ­Bİ­TAK des­te­ğiy­le yü­rü­tü­len ve OD­TÜ Kim­ya Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ufuk Ba­kır baş­kan­lı­ğın­da­ki pro­je­nin; am­ba­laj tek­no­lo­ji­sin­de ye­ni bir dö­nem aç­ma­sı he­def­le­ni­yor. Ye­ni ürü­nün pet­rol kö­ken­li, yüz­ler­ce yıl bo­zul­ma­dan ta­bi­at­ta ka­la­bi­len plas­tik­le­rin oluş­tur­du­ğu çöp­le­ri önem­li öl­çü­de azalt­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT