BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 943 yıl­lık ta­ri­hî köp­rü tu­riz­me ka­zan­dı­rı­la­cak

943 yıl­lık ta­ri­hî köp­rü tu­riz­me ka­zan­dı­rı­la­cak

Di­yar­ba­kır kent mer­ke­zi­ne yak­la­şık 3 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki es­ki Sil­van yo­lu üze­rin­de 1065 yı­lın­da Mer­va­ni­ler za­ma­nın­da in­şa edi­len ve 943 yıl sü­re­sin­ce İpek yo­lu üze­rin­den ti­ca­ret ya­pan ker­van­la­rın da ge­çi­şi­ni sağ­la­yan On Göz­lü Köp­rü, res­to­re edil­dik­ten son­ra araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­la­rak tu­riz­me ka­zan­dı­rı­la­cak.Di­yar­ba­kır kent mer­ke­zi­ne yak­la­şık 3 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki es­ki Sil­van yo­lu üze­rin­de 1065 yı­lın­da Mer­va­ni­ler za­ma­nın­da in­şa edi­len ve 943 yıl sü­re­sin­ce İpek yo­lu üze­rin­den ti­ca­ret ya­pan ker­van­la­rın da ge­çi­şi­ni sağ­la­yan On Göz­lü Köp­rü, res­to­re edil­dik­ten son­ra araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­la­rak tu­riz­me ka­zan­dı­rı­la­cak. Ula­şım prob­le­mi­ni çö­ze­cek al­ter­na­tif bir köp­rü ya­pı­mı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Dai­re Baş­ka­nı Bü­lent Uçan, ye­ni köp­rü­nün, Ba­ğı­var bel­de­si­nin, es­ki Mar­din yo­lu üze­rin­den şe­hir­le olan bağ­lan­tı­sı­nı ye­ni­den sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Üze­rin­den ge­çen araç­la­rın ağır­lı­ğı ve oluş­tur­du­ğu tit­re­şim­le­rden zarar gören köp­rü­nün restorasyonu 2009’da tamamlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT