BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sı­cak çor­ba i­le ­ba­şa­rı ar­ta­cak

Sı­cak çor­ba i­le ­ba­şa­rı ar­ta­cak

Özel­lik­le im­ti­han dö­nem­le­rin­de­ki yo­ğun­luk­la­rı se­be­biy­le bir­çok ü­ni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­nin kah­val­tı a­lış­kan­lı­ğı­nın ol­ma­dı­ğı­nı dik­ka­te a­lan Mer­sin Ü­ni­ver­si­te­si (ME­Ü), o­ku­lun a­çık ol­du­ğu gün­ler­de öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz sı­cak çor­ba ver­me­ye baş­la­dı.Özel­lik­le im­ti­han dö­nem­le­rin­de­ki yo­ğun­luk­la­rı se­be­biy­le bir­çok ü­ni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­nin kah­val­tı a­lış­kan­lı­ğı­nın ol­ma­dı­ğı­nı dik­ka­te a­lan Mer­sin Ü­ni­ver­si­te­si (ME­Ü), o­ku­lun a­çık ol­du­ğu gün­ler­de öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz sı­cak çor­ba ver­me­ye baş­la­dı. ME­Ü Rek­tö­rü P­rof. Dr. Sü­ha Ay­dın, bi­lim­sel a­raş­tır­ma­lar­da ö­ne­mi is­pat­la­nan kah­val­tı­nın öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ih­mal e­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Öğ­ren­ci­ler­le yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da bir­çok öğ­ren­ci­nin kah­val­tı yap­ma­dan gü­ne baş­la­dık­la­rı­nı tes­pit et­ti­ği­ni i­fa­de e­den Ay­dın, ü­ni­ver­si­te yö­ne­ti­mi o­la­rak bu ko­nu­da çö­züm yo­lu a­ra­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ve bu kap­sam­da ü­ni­ver­si­te ye­mek­ha­ne­le­rin­de sa­bah kah­val­tı­sı i­çin çor­ba çı­kar­ma ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Bir kâ­se sı­cak çor­ba­yı a­la­rak kah­val­tı ya­pan öğ­ren­ci­ler de, her gün fark­lı çor­ba­nın su­nul­du­ğu uy­gu­la­ma­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT