BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama ilk gafını yaptı!

Obama ilk gafını yaptı!

Ba­rack O­ba­ma, baş­kan­lı­ğa se­çil­me­si­nin ar­dın­dan ilk ga­fı­nı yap­tı. Ga­ze­te­ci­le­rin es­ki baş­kan­la­ra da­nı­şıp da­nış­ma­dı­ğı­nı sor­ma­sı ü­ze­ri­ne O­ba­ma, ha­yat­ta bu­lu­nan es­ki baş­kan­lar­la görüştüğünü söy­le­di.Ba­rack O­ba­ma, baş­kan­lı­ğa se­çil­me­si­nin ar­dın­dan ilk ga­fı­nı yap­tı. Ga­ze­te­ci­le­rin es­ki baş­kan­la­ra da­nı­şıp da­nış­ma­dı­ğı­nı sor­ma­sı ü­ze­ri­ne O­ba­ma, ha­yat­ta bu­lu­nan es­ki baş­kan­lar­la görüştüğünü söy­le­di. O­ba­ma da­ha son­ra Ro­nald Re­a­gan’ın e­şi Nancy Re­a­gan’ın, ko­ca­sı­nın ba­şa­rı­sı i­çin ast­ro­log­la­ra da­nış­tı­ğı­na i­liş­kin söy­len­ti­le­re a­tıf­ta bu­lu­na­rak, “An­cak se­ans­lar dü­zen­le­me ko­nu­sun­da Nancy Re­a­gan me­se­le­si­ne gir­mek is­te­me­dim” de­di. Ha­ta­sı­nı an­la­yan O­ba­ma özür diledi.
Kapat
KAPAT