BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NAZIM EKREN: Ga­ran­ti yet­ki­si anın­da tep­ki sis­te­mi­dir

NAZIM EKREN: Ga­ran­ti yet­ki­si anın­da tep­ki sis­te­mi­dir

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, ba­kan­lar ku­ru­lu­na mev­du­ata ga­ran­ti yet­ki­si ve­ril­me­si ile or­ta­ya çı­ka­cak ge­liş­me­le­re anın­da tep­ki ve­re­cek bir sis­tem oluş­tu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di.Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, ba­kan­lar ku­ru­lu­na mev­du­ata ga­ran­ti yet­ki­si ve­ril­me­si ile or­ta­ya çı­ka­cak ge­liş­me­le­re anın­da tep­ki ve­re­cek bir sis­tem oluş­tu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di. Mev­du­at ga­ranti sis­te­mi­nin geç­miş dö­nem­le­re ba­kıl­dı­ğın­da ila­ve ma­li­yet­ler oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­kan Ek­ren, “Sis­te­mi dü­zelt­me­yi amaç­la­yan bir adım olan dü­zen­len­me ve de­net­le­me me­ka­niz­ma­la­rı­nı güç­len­dir­mez­sek ortaya fark­lı so­nuç çı­kar. Ya­sal bir dü­zen­le­me­ye ge­rek kal­ma­dan or­ta­ya çı­ka­cak bir ge­liş­me­ye anın­da tep­ki ve­re­cek bir sis­tem oluş­tur­muş ol­duk” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 110302
  % -0.57
 • 4.1002
  % 0.98
 • 5.0027
  % 0.37
 • 5.7212
  % -0.11
 • 174.582
  % -0.25
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT