BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­BUS Gİ­Bİ 3 SA­AT

K­BUS Gİ­Bİ 3 SA­AT

Ada­na’da, ev­le­ri­nin önün­de oyun oy­nar­ken ka­çı­rı­lan 3 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu po­li­sin gay­re­tiy­le 3 sa­at son­ra bu­lun­du> Yu­suf Ko­yun ADA­NA İHA 3 ya­şın­da­ki bir kız ço­cu­ğu, ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te evi­nin önün­de oy­nar­ken, bi­sik­let­li bir ki­şi ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı. Ev­le­ri­nin önün­de kar­de­şi T.T. (6) ve ku­ze­niy­le oy­na­yan D.T. (3), 19-20 yaş­la­rın­da bi­sik­let­li bir ki­şi ta­ra­fın­dan zor­la ka­çı­rıl­dı. T.T.’nin ha­ber ver­me­si üze­ri­ne, ba­ba Hü­se­yin T. ve an­ne Nur T., kü­çük kız­la­rı­nı ara­ma­ya baş­la­dı. Kar­de­şi­nin ka­çı­rıl­ma­sı­na şa­hit olan T.T.’nin ise ola­yın şo­ku­nu üze­rin­den ata­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Po­li­sin ta­ki­be al­dı­ğı ki­şi kaç­mak is­te­yin­ce ko­va­la­ma­ca baş­la­dı. Kı­sa sü­ren ko­va­la­ma­ca­nın ar­dın­dan şa­hıs, ço­cu­ğu Ye­ni­do­ğan Ma­hal­le­si’nde­ki tren hat­tı ke­na­rı­na bı­ra­ka­rak kaç­tı. Po­lis ekip­le­rin­den bi­ri ço­cu­ğu yan­la­rı­na alır­ken, di­ğer ekip­ler de tek­rar ka­çan şah­sın pe­şi­ne düş­tü. Kü­çük ço­cuk an­ne­siy­le bir­lik­te Nu­mu­ne Has­ta­ne­si’ne gö­tü­rü­le­rek, sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ril­di. Da­ha son­ra an­ne­si­nin ku­ca­ğın­da eve ge­len ço­cu­ğu ma­hal­le sa­kin­le­ri al­kış­lar­la kar­şı­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT