BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 100 Mil­yon­luk Bü­yük Tür­ki­ye

100 Mil­yon­luk Bü­yük Tür­ki­ye

Yaşa­dı­ğı­mız her kav­ga­nın se­be­bi olan ge­ri kal­mış­lık­tan kur­tul­ma­mız Bü­yük Tür­ki­ye fik­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­miz­le müm­kün. Nü­fu­su bü­yük ol­ma­yan, bü­yük dev­let ola­maz. Dün­ya­nın sa­yı­lı dev­let­le­ri, bü­yük nü­fus ve bü­yük ül­ke avan­ta­jı­na ma­lik­tir...Yaşa­dı­ğı­mız her kav­ga­nın se­be­bi olan ge­ri kal­mış­lık­tan kur­tul­ma­mız Bü­yük Tür­ki­ye fik­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­miz­le müm­kün. Nü­fu­su bü­yük ol­ma­yan, bü­yük dev­let ola­maz. Dün­ya­nın sa­yı­lı dev­let­le­ri, bü­yük nü­fus ve bü­yük ül­ke avan­ta­jı­na ma­lik­tir... He­de­fi­miz, Bü­yük Tür­ki­ye ol­ma­sı ge­re­kir­ken bu­gün nü­fus ge­ri­le­me­si teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya­yız. He­sap­la­ra gö­re 2050’de bi­le 100 mil­yon ola­ma­ya­cak­mı­şız. Bu ta­rih­te ar­tı­şın dur­ma­sı do­la­yı­sıy­la da za­ten müm­kün gö­rün­me­di­ği kay­de­dil­mek­te. Bi­ze im­pa­ra­tor­luk­tan boh­ça ka­dar yer bı­rak­tı­lar. Şim­di el­le­rin­de ma­kas onu da ufalt­ma­ya ba­kı­yor­lar. Nü­fus ve top­rak iti­ba­riy­le or­ta bü­yük­lük­te­yiz. Ar­zu edi­lir ki ki­şi ba­şı­na dü­şen kal­kın­mış­lık pa­yı ile bir­lik­te 2023’te ha­yal edi­len sa­yı­ya var­mış olay­dık. Ter­si­ne ar­tış hı­zın­da ted­ri­ci bir dü­şüş var. Ar­tan nü­fus da da­ha zi­ya­de bir böl­ge­de. Biz­de nü­fus ge­ri­ler­ken çev­re­miz­de Rus­ya, İran ve Mı­sır öne fır­la­ya­cak­tır. Cum­hu­ri­yet, as­rı ar­ka­da bı­rak­tı­ğın­da muh­te­mel man­za­ra şu­dur, Tür­ki­ye 82 mil­yon, atom bom­ba­sı­na sa­hip İran 100 mil­yon, Mı­sır 100 mil­yon. Nü­fu­su­muz ne­den ge­ri­li­yor? Plan­la­ma­nın dış yön­len­dir­mey­le yü­rü­tül­me­si. Sü­rek­li ola­rak çe­kir­dek ai­le fik­ri­nin iş­len­me­si. Genç­ler ara­sın­da ev­li­lik ya­şı­nın yük­sel­me­si. Ge­çin­me kor­ku­su­nun art­ma­sı. Şe­hir­leş­me. Ayıp­lan­ma en­di­şe­si. Özen­ti. Ço­cuk sev­gi­si­nin ye­ri­ni kö­pe­ğin al­ma­sı, ni­kâh­sız ha­yat­lar biz­de he­nüz yok hük­mün­de. Ba­tı­ya kı­yas­la dü­şük sey­ret­se da­hi ta­ri­hi­mi­zin hiç­bir dö­ne­min­de gö­rül­me­di­ği ka­dar ya­şa­nan bo­şan­ma­lar ise men­fi un­sur­lar ara­sın­da. Çe­kir­dek ai­le, mil­let ha­ya­tı­mı­zın gel­miş-geç­miş en bü­yük sos­yal fe­la­ket­le­rin­den bi­ri­dir. Bu­gün Av­ru­pa, pa­ra yar­dı­mı da­hil her tür­lü özen­di­ri­ci teş­vi­ki yap­tı­ğı hal­de ço­ğa­la­mı­yor. Ai­le, ni­kâh, maz­but ha­yat, ev­lat sev­gi­si, yer­yü­zün­de söz sa­hi­bi olan bü­yük dev­let ide­ali genç­le­rin kal­bi­ne nak­şe­dil­me­li­dir. Ay­rı­ca ev teş­vik­le­ri fev­ka­la­de fay­da­lı olur. Ev­le­ne­cek genç­le­re ev fi­yat­la­rı yüz­de 20 gi­bi da­ha dü­şük bir pa­ra­ya ve 5 yıl da­ha faz­la tak­sit­le sa­tı­la­bi­lir. Bu­gün 50’li yaş­la­rın­da olan­la­rın ba­ba ev­le­rin­de­ki nü­fus­la­rı en az 6-7 ki­şiy­di. 2050’ler­de Tür­ki­ye 82’ler­de sey­re­der­ken İran, Mı­sır 100’ler­de, Rus­ya 500’ler­de Hin­dis­tan 1.5, Çin 2 mil­yar­lar­da sey­re­de­cek­tir. Dün­ya ile ya­rı­şa­cak­sak. Ya­rın­la­ra da­ir bir id­di­amız var­sa. He­def, 100 Mil­yon­luk Bü­yük Tür­ki­ye. Ci­han dev­le­ti ol­ma­ya bü­yük ül­ke, bü­yük nü­fus, bü­yük eko­no­miy­le gi­di­lir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT