BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TBMM’den çocuklara ÖZEL TELEFON HATTI

TBMM’den çocuklara ÖZEL TELEFON HATTI

Ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­de­ti so­na er­dir­mek i­çin ha­re­ke­te ge­çen TBMM, mağ­dur­la­rın a­ra­ya­bi­le­ce­ği üc­ret­siz te­le­fon hat­tı i­le in­ter­net say­fa­sı­nı hiz­me­te açıyorÇo­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­de­ti so­na er­dir­mek i­çin ha­re­ke­te ge­çen TBMM, mağ­dur­la­rın a­ra­ya­bi­le­ce­ği üc­ret­siz te­le­fon hat­tı i­le in­ter­net say­fa­sı­nı hiz­me­te açıyor > Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Ço­cuk­la­ra yö­ne­lik hem ai­le için­de hem de top­lum­da or­ta­ya çı­kan şid­det olay­la­rı Mec­li­s­i ha­re­ke­te ge­çir­di. TBMM’­de her par­ti­den tem­sil­ci­le­rin bu­lu­na­ca­ğı bir “Ço­cuk­lar İçin İz­le­me Ko­mis­yo­nu­” ku­ru­luyor. Mec­lis Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Cev­det Er­döl, AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Nec­det Ünü­var, Ha­li­de İn­ce­ka­ra, Meh­met Emin Ek­men, CHP’­li Ga­ye Er­bu­tur, MHP’­li Şe­nol Bal ve DTP’­li Se­va­hir Ba­yın­dır ko­mis­yon üye­le­ri ola­rak be­lir­len­di. Ko­mis­yo­n ça­lış­ma­la­rı­nı iki aşa­ma­lı ola­rak sür­dü­re­cek. Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’n­dan bir link is­te­ne­cek ve ço­cuk­la­ra özel bir web say­fa­sı ya­pı­la­cak. Say­fa­ya ço­cuk hak­la­rı, ço­cuk­la­rın ken­di hak­la­rıy­la il­gi­li bil­me­si ge­re­ken­ler ko­nu­la­cak. Özel­lik­le ai­le­sin­den ya da ya­kın çev­re­sin­den şid­det gö­ren ve kö­tü mu­ame­le­ye ma­ruz ka­lan ço­cuk­la­rın bu si­te­ye ula­şıp şi­ka­yet­le­ri­ni ile­te­bil­me­le­ri sağ­la­na­cak. Şid­det gö­ren ço­cuk­lar için ay­rı­ca üc­ret­siz te­le­fon hat­tı ku­ru­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT