BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul­lu­nun st­re­si dört ­se­ans­ta bi­ti­yor

İs­tan­bul­lu­nun st­re­si dört ­se­ans­ta bi­ti­yor

Be­le­di­ye­nin üc­ret­siz p­si­ko­lo­jik da­nış­man­lık hiz­me­tin­den faydalanan İs­tan­bul­lu­lar, 34 il­çe­­de faaliyet gösteren mer­kez­ler­de p­rob­lem­le­ri­ne 4 i­la 12 se­ans­ta çö­züm bu­la­bi­li­yorİstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı Sağ­lık ve Hıf­zıs­sıh­ha Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te olan Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri pro­je­si kap­sa­mın­da Ha­zi­ran 2007’de baş­la­tı­lan ‘Üc­ret­siz Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık’ hiz­met­le­rin­den on bin­ler­ce İs­tan­bul­lu ya­rar­lan­dı. İs­tan­bul’un çe­şit­li yer­le­rin­de bu­lu­nan 34 Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nde ve­ri­len psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık hiz­met­le­rin­de bu­gü­ne ka­dar 79 bin ki­şi­ye psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­lir­ken, 4 bin ki­şi­ye de eği­tim­sel grup ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. 79 BİN KİŞİ BAŞVURDU Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­ne Ha­zi­ran 2007’den bu­gü­ne ka­dar top­lam 79 bin ye­tiş­kin İs­tan­bul­lu­nun baş­vur­du­ğu­nu be­lir­ten İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Hıf­zıs­sıh­ha Mü­dü­rü Dr. Sai­me Ba­tı­rel, da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­ne baş­vu­ran kişi­le­rin problemlerinde 4 ila 12 se­ans so­nun­da önem­li öl­çü­de iyi­leş­me­ler gö­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ya­pı­lan gö­rüş­me ve tet­kik­ler so­nu­cun­da psi­ko­lo­jik te­da­vi ya da psi­ki­yat­rik mü­da­ha­le ih­ti­ya­cı olan va­tan­daş­la­rın der­hal has­ta­ne­le­re sevk­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Ba­tı­rel, mad­di du­ru­mu bu te­da­vi­yi kar­şı­la­ma­ya­cak dü­zey­de olan va­tan­daş­la­rın te­da­vi mas­raf­la­rı­nı da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri’nde 0-6 yaş gru­bu ço­cuk­la­ra yö­ne­lik üc­ret­siz Den­ver ge­li­şim tes­ti de uy­gu­la­nı­yor. Ha­zi­ran 2007’den bu­gü­ne ka­dar 6 bin ço­cu­ğa uy­gu­la­nan test­ler so­nu­cun­da ço­cuk­la­rın % 3.5’in­de ge­li­şim­sel ge­ri­lik ol­du­ğu tes­pit edil­di. Be­le­di­ye­nin tüm İs­tan­bul­lu­la­ra üc­ret­siz ola­rak sun­du­ğu bu hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak için ise ALO 153’e bir te­le­fon aç­mak ye­ter­li.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT