BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 51 il kamera ile GÖZETLENECEK

51 il kamera ile GÖZETLENECEK

Suç oran­la­rı­nın aşa­ğı çe­kil­me­si maksadıyla ka­me­ra sis­tem­le­ri­nin Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ya­yıl­ma­sı plan­la­nı­yor> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Şe­hir­ler­de­ki suç oran­la­rı­nı aşa­ğı­ya çek­mek ve ya­şa­nı­la­bi­lir bir or­tam sağ­la­mak için tek­nik do­na­nım im­kân­la­rı­nı ar­tır­ma­yı he­def­le­yen Em­ni­yet, ka­me­ra­lı gü­ven­lik sis­tem­le­ri­nin ya­rar­la­rı­nı gö­rün­ce 81 ilin ta­ma­mı­nın ka­me­ra­lar­la do­na­tıl­ma­sı­na ka­rar ver­di. Şu ana ka­dar sa­de­ce 13 il­de uy­gu­la­ma­ya ge­çi­le­bi­len sis­tem, 2009 yı­lı so­nu­na ka­dar 51 şe­hir­de ta­mam­la­na­cak. Sis­tem için 2008 yı­lın­da 15 mil­yon YTL ay­ıran Em­ni­yet, 2009 yı­lı ça­lış­ma­la­rı için 20 mil­yon YTL ayır­dı. Böy­le­ce 2009 yı­lı­nın so­nun­da 51 il­de ka­me­ra­lı sis­tem uy­gu­la­ma­sı baş­la­ya­cak. Ya­pı­lan is­ta­tis­tik­le­re gö­re, ka­me­ra­lı sis­tem sa­ye­sin­de asa­yiş suç­la­rın­da yüz­de 20 azal­ma mey­da­na gel­di­ği gö­rül­dü. SUÇ­LAR AZA­LI­YOR Em­ni­ye­tin ge­rek tek­nik ge­rek­se de per­so­nel ala­nın­da yap­tı­ğı önem­li atı­lım­lar so­nu­cun­da da suç­lar­da azal­ma­lar gö­rü­lü­yor. Geç­ti­ği­miz yıl kap­kaç­ta yüz­de 63, gasp suç­la­rın­da yüz­de 19, hır­sız­lık­ta yüz­de 20, yan­ke­si­ci­lik­te yüz­de 18 azal­ma olur­ken, dü­şüş tren­di bu yıl da gö­rül­dü. Yı­lın ilk 10 ay­lık ve­ri­le­ri­ne gö­re kap­kaç­ta yüz­de 42, gasp­ta yüz­de 27, hır­sız­lık­ta yüz­de 8 ve yan­ke­si­ci­lik­te yüz­de 25 ora­nın­da azal­ma ol­du. İn­ter­pol ra­kam­la­rı­na gö­re, Al­man­ya’da her 100 bin ki­şi­ye 7 bin 747, Ka­na­da da 8 bin 500 suç dü­şer­ken, Tür­ki­ye’de bu ra­kam 1000 ci­va­rın­da sey­re­di­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT