BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş a­da­mı Kal­yon­cu’yu DEV­LET U­ĞUR­LA­DI

İş a­da­mı Kal­yon­cu’yu DEV­LET U­ĞUR­LA­DI

Ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu ve­fat eden Kal­yon İn­şa­at A.Ş’nin sa­hi­bi Ha­san Kal­yon­cu (59) için Ha­cı Bay­ram Ca­mi­i’nde dü­zen­le­nen ce­na­ze tö­re­ni­ne Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de ka­tıl­dı.> AN­KA­RA İş adamı Hasan Kalyoncu’nun cenaze törenine ­Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül’ün yanı sıra, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan da katıldı. Ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu ve­fat eden Kal­yon İn­şa­at A.Ş’nin sa­hi­bi Ha­san Kal­yon­cu (59) için Ha­cı Bay­ram Ca­mi­i’nde dü­zen­le­nen ce­na­ze tö­re­ni­ne Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de ka­tıl­dı. Kal­yon­cu için Ha­cı Bay­ram Ca­mi­si’nde ikin­di vak­ti ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı. Ce­na­ze tö­re­ni­ne, Kal­yon­cu’nun ai­le­si ve ya­kın­la­rı ile Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ba­kan­lar, AK ­Par­ti ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri, es­ki Baş­ba­kan­lar­dan Nec­met­tin Er­ba­kan, An­ka­ra Va­li­si Ke­mal Önal, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, RTÜK Baş­ka­nı Za­hid Ak­man, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Oğuz Ka­ğan Kök­sal ve çok sa­yı­da iş ada­mı ka­tıl­dı. Kal­yon­cu’nun ce­na­ze­si, Göl­ba­şı Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT