BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3G iha­le­si için tek­lif­ler ha­zır­la­nı­yor

3G iha­le­si için tek­lif­ler ha­zır­la­nı­yor

Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu’nun aç­tı­ğı üçün­cü ne­sil mo­bil te­le­fon hiz­met ve alt­ya­pı­la­rı­nın yet­ki­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik dört ay­rı li­sans iha­le­si­ne ka­tıl­mak is­te­yen­le­rin tek­lif ver­me sü­re­ci bu­gün­den iti­ba­ren baş­lı­yor.Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu’nun aç­tı­ğı üçün­cü ne­sil mo­bil te­le­fon hiz­met ve alt­ya­pı­la­rı­nın yet­ki­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik dört ay­rı li­sans iha­le­si­ne ka­tıl­mak is­te­yen­le­rin tek­lif ver­me sü­re­ci bu­gün­den iti­ba­ren baş­lı­yor. Üçün­cü ne­sil (3G) iha­le­si­ne tek­lif ver­me sü­re­si 27 Ka­sım sa­at 1500’te so­na ere­cek; iha­le ise 28 Ka­sım Cu­ma gü­nü sa­at 1000’da ya­pı­la­cak. Üçün­cü ne­sil ola­rak ad­lan­dı­rı­lan “lMT-2000/UMTS Yet­ki­len­dir­me İha­le­si” için şu ana ka­dar Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren Ave­a, Turk­cell ve Vo­da­fo­ne şart­na­me al­mış­tı. Ba­kan­lar Ku­ru­lu, 3G iha­le­si için as­ga­ri li­sans de­ğer­le­ri­ni, kat­ma de­ğer ver­gi­si ha­riç ol­mak üze­re, A gru­bu için 285 mil­yon eu­ro, B gru­bu için 250 mil­yon eu­ro, C gru­bu için 214 mil­yon eu­ro ve D gru­bu için 178 mil­yon eu­ro ola­rak be­lir­le­di. 3G’de yet­ki­len­dir­me sü­re­si, im­ti­yaz söz­leş­me­si­nin ta­raf­lar­ca im­za­lan­ma­sın­dan iti­ba­ren 20 yıl ola­cak.
Kapat
KAPAT