BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ada­na­lı seçmenler Ay­taç Du­rak di­yor

Ada­na­lı seçmenler Ay­taç Du­rak di­yor

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de se­çim­ler ön­ce­si yap­tı­ğı an­ket ça­lış­ma­la­rın­da so­nuç­la­rı yüz­de yü­ze ya­kın bir oran­da bi­le­rek adın­dan sık­ça söz et­ti­ren An­ka­ra Sos­yal Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (ANAR), ye­rel se­çim­ler ön­ce­si Ada­na’da seç­me­nin nab­zı­nı tut­tu.Tür­ki­ye ge­ne­lin­de se­çim­ler ön­ce­si yap­tı­ğı an­ket ça­lış­ma­la­rın­da so­nuç­la­rı yüz­de yü­ze ya­kın bir oran­da bi­le­rek adın­dan sık­ça söz et­ti­ren An­ka­ra Sos­yal Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (ANAR), ye­rel se­çim­ler ön­ce­si Ada­na’da seç­me­nin nab­zı­nı tut­tu. Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­nın tes­pit edil­me ari­fe­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len an­ket­te Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak’ın, oy ora­nı­nı ar­tır­dı­ğı gö­rül­dü.. İl ge­ne­lin­de 3 bin 93 seç­men­le yüz yü­ze ya­pı­lan an­ket­te, yüz­de 32.6 olan AK Par­ti’nin oy ora­nı Baş­kan Du­rak’la bir­lik­te yüz­de 58.1’e ula­şı­yor. An­ket­te de­nek­le­re yö­nel­ti­len “Siz­ce önü­müz­de­ki ye­rel se­çim­ler­de kim Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı olur “ so­ru­su­na seç­me­nin yüz­de 59.7’si “Ay­taç Du­rak” ce­va­bı­nı ve­rir­ken, “Baş­kan Ay­taç Du­rak ba­ğım­sız aday ol­ma­sı du­ru­mun­da ke­sin­lik­le oy ve­ri­rim” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 34.1, “Bü­yük ih­ti­mal­le oy ve­ri­rim” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 16 ol­du. An­ket so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren ay­taç Du­rak, , “Ay­taç Du­rak aday­sa se­çim bit­miş­tir, ora­da se­çim de­ğil sa­yım var­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT