BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tren­de ki­tap oku­ma kam­pan­ya­sı

Tren­de ki­tap oku­ma kam­pan­ya­sı

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün hi­ma­ye­sin­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın ko­or­di­nas­yo­nun­da dü­zen­le­nen “Tür­ki­ye Oku­yor” kam­pan­ya­sı­na Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rın­dan da des­tek gel­di.> Der­ya Ye­tim AMAS­YA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün hi­ma­ye­sin­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın ko­or­di­nas­yo­nun­da dü­zen­le­nen “Tür­ki­ye Oku­yor” kam­pan­ya­sı­na Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rın­dan da des­tek gel­di. Amas­ya Gar Mü­dür­lü­ğü gü­nün be­lir­li sa­at­le­rin­de Amas­ya’dan Su­lu­ova ve Sam­sun’un Hav­za il­çe­si­ne ya­pı­lan ray­büs se­fer­le­rin­de yol­cu­la­rın ki­tap oku­ma alış­kan­lı­ğı ka­zan­ma­sı için ki­tap da­ğı­tı­yor. Gar Mü­dü­rü Yal­çın Zo­bu, tren kalk­ma­dan ön­ce yol­cu­la­ra ki­tap­la­rın da­ğı­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Uy­gu­la­ma­dan yol­cu­la­rı­mız ol­duk­ça mem­nun kal­dı. Bun­dan son­ra yol­cu­la­rı­mız, se­çe­cek­le­ri ki­ta­bı yol­cu­luk­la­rı bo­yun­ca oku­ya­bi­le­cek­ler” de­di. Zo­bu, yol­cu­luk bit­ti­ğin­de ise ki­tap­la­rın ye­ni yol­cu­la­ra da­ğı­tıl­mak üze­re top­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT