BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu­zun üs­tün­de kur­ban kestiler

Bu­zun üs­tün­de kur­ban kestiler

Türk ha­yır­se­ver­le­rin İHH ara­cı­lı­ğı ile Mo­ğo­lis­tan’a gön­der­di­ği kur­ban­la­rı eksi 30 de­re­ce­de hem de buz üs­tün­de ke­si­yo­ruz. Ke­si­len kur­ban, bir de bay­ram olun­ca so­ğuk­tan eser kal­mı­yor... Aralarında yak (Tibet sığırı) ve koyunların da bulunduğu 500 kurban fakirleri sevindirdi...­MO­ĞO­LİS­TAN’DA BAY­RAM Türk ha­yır­se­ver­le­rin İHH ara­cı­lı­ğı ile Mo­ğo­lis­tan’a gön­der­di­ği kur­ban­la­rı eksi 30 de­re­ce­de hem de buz üs­tün­de ke­si­yo­ruz. Ke­si­len kur­ban, bir de bay­ram olun­ca so­ğuk­tan eser kal­mı­yor... Aralarında yak (Tibet sığırı) ve koyunların da bulunduğu 500 kurban fakirleri sevindirdi... > Osman SAĞIRLI - ULAN BATUR İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı’nda­ki (İHH) ar­ka­daş­lar, “Bay­ram­da se­ni ne­re­ye gön­de­re­lim abi?” di­ye sor­duk­la­rın­da bir de­ği­şik­lik ol­sun, hep sı­cak mem­le­ket­le­re mi gi­de­ce­ğiz. Yok mu şöy­le kar­lı kış­lı bir mem­le­ket? di­yo­rum. “Pe­ki ma­dem ıs­rar edi­yor­sun Mo­ğo­lis­tan’a ne der­sin? Haf­ta­ya yol­cu­luk var sı­kı gi­yin” di­yor­lar. Yol ar­ka­da­şım Vey­sel Ba­şar ile Mos­ko­va üze­rin­den 7 sa­at­lik yol­cu­ğun ar­dın­dan Ulan Ba­tur’a in­me­yi ba­şa­rı­yo­ruz. Ka­pı­la­rın açıl­ma­sıy­la yü­zü­mü­zü ya­la­yan so­ğuk ade­ta ci­ğer­le­ri­mi­ze iş­li­yor. Di­ya­ne­tin böl­ge ko­or­di­na­tö­rü Asım Ser­çe bi­zi kar­şı­la­ma­ya gel­miş. Bir gün din­len­dik­ten son­ra ül­ke­nin ku­ze­yin­de üç sa­at­lik me­sa­fe­de­ki Ulan Gom’a geç­tik. Rus cip­le­riy­le Ta­ri­alan’a doğ­ru yol alı­yo­ruz. So­kak­lar­da do­la­şan kır­mı­zı ya­nak­lı ço­cuk­lar ayak­lı me­te­oro­lo­ji gi­bi. Kur­ban­lık­la­ra bak­mak üze­re cip­ler­le Al­tay­la­ra tır­man­ma­ya baş­lı­yo­ruz. 2 sa­at son­ra var­dı­ğı­mız zir­ve­de Vey­sel Bey, kur­ban­lık­la­rı tek tek in­ce­le­yip ara­ca dö­nü­yor. İs­ti­ka­me­ti­miz Ul­gi... Khab­da neh­ri üze­rin­den 8 sa­at sü­ren yol­cu­lu­ğu­mu­zu Ul­gi’de nok­ta­lı­yo­ruz. Na­maz­dan son­ra bay­ram­la­şıp, ye­me­ği pas ge­çip doğ­ru­ca kur­ban ke­si­mi­ne gi­di­yo­ruz.. Vey­sel Bey elin­de­ki 500 ki­şi­lik lis­te­ye ba­ka­rak ve­ki­li ol­du­ğu ki­şi­le­rin is­mi­ne gö­re tek­bir­ler eş­li­ğin­de kur­ban­la­rı hem ken­di ke­si­yor, hem de kes­ti­ri­yor.. Or­ta­lık bir şen­lik­li ki an­la­tı­la­maz. Mil­let so­ğu­ğu unut­muş, bay­ra­mın ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. Öğ­le­ne ka­dar kur­ban ke­si­mi bi­ti­yor. Sı­ra­da ga­rip gu­re­ba­yı zi­ya­ret ve et da­ğı­tı­mı var. BİZ DON­DUK, YER­Lİ­LE­RİN ÖY­LE BİR DER­Dİ YOK! ­Ul­gi et­ra­fı dağ­lık bir a­lan ol­du­ğun­dan şe­hir mer­ke­zin­de toz top­rak bir­bi­ri­ne gi­ri­yor. Do­la­yı­sıy­la kur­ban ke­si­le­cek en uy­gun a­lan i­se buz tut­muş K­hab­da neh­ri o­la­rak be­lir­le­ni­yor. Ek­si 30-40 de­re­ce­de­ki so­ğuk­ta a­yak­ta dur­mak ay­rı bir ma­ri­fet. Yer­li­le­rin öy­le bir der­di yok. Kırk yıl­lık pa­ten­ci­ye taş çı­ka­ra­cak ha­re­ket­ler ser­gi­li­yor­lar. Ön­ce yak­lar (Tibet sığırı) tek tek di­zi­li­yor, ar­dın­dan ko­yun­lar... 1992’den son­ra İS­LA­MÎ HA­YAT Moğolistan’daki hal­kın bay­ram an­la­yı­şı bi­zim­ki­ne hiç ben­ze­mi­yor. Her­kes kü­çük bü­yük de­me­den bir­bi­ri­ne ko­şup ku­cak­la­şı­yor. Müs­lü­man­lar, bu­nu yıl­la­rın ken­di­le­rin­den alıp gö­tür­dü­ğü duy­gu­nun te­la­fi­si ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor. 1992 yı­lı­na ka­dar ko­mü­nist sis­tem için­de eri­ti­len sa­de­ce Müs­lü­man ol­duk­la­rı­nı bi­len an­cak ha­yat­la­rın­da hiç na­maz kı­la­ma­yan, Ku­ran-ı ke­rim gö­re­me­yen, tek bir ke­li­me di­ni ke­lam bi­le öğ­re­ne­me­yen bu in­san­lar şim­di öz­gür­lü­ğün ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. Baş­ta İHH ol­mak üze­re bir çok ku­rum ve ku­ru­luş da on­la­rın di­ni­ni öğ­ren­me­le­rin­de ön ayak olu­yor. İHH, yap­tır­dı­ğı o­ku­la yap­tı­ğı yar­dım­la ço­cuk­la­rı se­vin­dir­di. Na­ma­zı Ka­zak­la­rın ol­du­ğu Se­lam Mes­ci­di’n­de e­da et­tik. İHH tarafından alınan kurbanlar buz üstünde kesildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT