BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­lekt­rik ke­si­lin­ce ö­lüm­le bu­run bu­ru­na ­ge­len has­ta­nın ar­tık bir je­ne­ra­tö­rü var

E­lekt­rik ke­si­lin­ce ö­lüm­le bu­run bu­ru­na ­ge­len has­ta­nın ar­tık bir je­ne­ra­tö­rü var

Kas­ta­mo­nu’nun Taş­köp­rü il­çe­sin­de, evin­de elek­trik­le ça­lı­şan ok­si­jen kon­san­tra­tö­rü­ne bağ­lı ya­şa­yan Se­ba­hat Tur­han’a, Kay­ma­kam Ay­han Kart­lı, je­ne­ra­tör ar­ma­ğan et­ti.Kas­ta­mo­nu’nun Taş­köp­rü il­çe­sin­de, evin­de elek­trik­le ça­lı­şan ok­si­jen kon­san­tra­tö­rü­ne bağ­lı ya­şa­yan Se­ba­hat Tur­han’a, Kay­ma­kam Ay­han Kart­lı, je­ne­ra­tör ar­ma­ğan et­ti. Bay­ram­laş­ma için Ak­de­ğir­men kö­yü­ne gi­den Kay­ma­kam Kart­lı, Tur­han ai­le­si­ni zi­ya­ret et­ti. Bay­ram ar­ma­ğa­nı ola­rak Se­ba­hat Tur­han’a je­ne­ra­tör alan Kart­lı, Tur­han’ın du­ru­mun­dan ya­yın­la­nan bir ha­be­rin ar­dın­dan bil­gi sa­hi­bi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ba­sın men­sup­la­rı­na te­şek­kür et­ti. Kay­ma­kam Kart­lı, ai­le­ye yar­dım­la­rın sü­re­ce­ği­ni ve ai­le­nin 400 YTL’lik elek­trik bor­cu­nun öde­ne­ce­ği­ni bil­dir­di. Yak­la­şık bir yıl ön­ce ra­hat­sız­la­nan, ge­çir­di­ği kalp kri­zi­nin ar­dın­dan ne­fes alıp ver­me dı­şın­da­ki ha­yat fonk­si­yon­la­rı­nı kay­be­den bir ço­cuk an­ne­si Se­ba­hat Tur­han, 5 ay­dır evin­de­ki ok­si­jen kon­san­tra­tö­rü­ne bağ­lı ya­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT