BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İt­fa­i­ye­ci ol­mak i­çin hü­cum et­ti­ler

İt­fa­i­ye­ci ol­mak i­çin hü­cum et­ti­ler

Yıl­dız Par­kı’nda bu­lu­nan it­fa­iye bi­na­sın­da baş­vu­ru yo­ğun­lu­ğu ya­şa­nır­ken, it­fa­iye­ci ol­mak üze­re be­be­ğiy­le kuy­ru­ğa gi­ren bir ba­yan dik­kat­le­ri üze­rin­de top­la­dı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na sı­nav­la 556 adet per­so­nel alı­na­ca­ğı yö­nün­de ya­pı­lan du­yu­ru iş ara­yan­la­rı ha­re­ke­te ge­çir­di. Yıl­dız Par­kı’nda bu­lu­nan it­fa­iye bi­na­sın­da baş­vu­ru yo­ğun­lu­ğu ya­şa­nır­ken, 200 met­re­lik kuy­ruk oluş­tu. Ka­mu Per­so­ne­li Seç­me Sı­na­vı’na gi­re­rek 100 tam pu­an üze­rin­den en az 50 pu­an al­mış ka­dın ve er­kek it­fa­iye eri aday­la­rı, baş­vu­ru­la­rı­nın ar­dın­dan ku­ru­ma gi­re­bil­mek için da­ya­nık­lı­lık tes­ti ve söz­lü mü­la­kat­tan olu­şan bir sı­na­va ta­bi tu­tu­la­cak. Sı­nav için, Türk va­tan­da­şı olan ve ka­mu hak­la­rın­dan mah­rum ol­ma­yan, as­ker­li­ği­ni yap­mış (er­kek­ler için) 30 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış aday­la­rın baş­vu­ru­la­rı ka­bul edi­le­cek. Baş­vu­ru­lar ya­rın sa­at 16:30’a ka­dar de­vam ede­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT