BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Borç­lar ka­nu­nu yeniden de­ği­şi­yor

Borç­lar ka­nu­nu yeniden de­ği­şi­yor

TBMM A­da­let Ko­mis­yo­nu, 649 mad­de­lik Türk Borç­lar Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın, ki­ra­cı­-ev sa­hi­bi i­liş­ki­le­ri ko­nu­sun­da dü­zen­le­me i­çe­ren 21 mad­de­si­ni da­ha ka­bul et­ti.TBMM A­da­let Ko­mis­yo­nu, 649 mad­de­lik Türk Borç­lar Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın, ki­ra­cı­-ev sa­hi­bi i­liş­ki­le­ri ko­nu­sun­da dü­zen­le­me i­çe­ren 21 mad­de­si­ni da­ha ka­bul et­ti. Ki­ra­cı­nın ko­run­ma­sı il­ke­si doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan, ko­nut ve iş ye­ri­ni ki­ra­ya ve­ren­le­rin men­fa­at­le­ri­nin de gö­ze­til­di­ği ta­sa­rı­nın ka­bul e­di­len mad­de­le­ri­ne gö­re, ki­ra­cı, mal sa­hi­bi­nin ya­zı­lı rı­za­sı­nı al­ma­dık­ça ki­ra i­liş­ki­si­ni baş­ka­sı­na dev­re­de­me­ye­cek. Ko­nut ve ça­tı­lı iş yer­le­rin­de, mal sa­hi­bi­ne ve­ri­len de­po­zi­to mik­ta­rı, 3 ay­lık ki­ra be­de­li­ni a­şa­ma­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT