BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aday­lık için MHP ile te­mas­ta­yım

Aday­lık için MHP ile te­mas­ta­yım

AK Par­ti’den bir sü­re ön­ce is­ti­fa eden Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, aday­lık için MHP’li­ler­le te­mas­ta ol­du­ğu­nu açık­la­dı.AK Par­ti’den bir sü­re ön­ce is­ti­fa eden Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, aday­lık için MHP’li­ler­le te­mas­ta ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Aday­lı­ğı ko­nu­sun­da ye­ni bir du­ru­mun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Du­rak, “An­cak, aday­lık için MHP’li­ler­le te­ma­sım doğ­ru” de­di. Du­rak, şöy­le ko­nuş­tu: “MHP’li­le­rin şah­sı­ma gü­ven­me­le­ri ve olum­lu de­ğer­len­dir­me ya­pı­yor ol­ma­la­rın­dan do­la­yı mut­lu­yum. Bir si­ya­si par­ti ola­rak MHP de be­nim için il­ke­le­ri­nin ken­di gö­rü­şüm­le ör­tüş­tü­ğü bir par­ti­dir. An­cak bu­gün için ver­miş ol­du­ğum bir ka­rar yok” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT