BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müslümanın beş hakkı

Müslümanın beş hakkı

İs­lam bü­yük­le­ri, Müs­lü­man­la­rın bir­bir­le­ri ile gö­rüş­me­le­ri­ne, ra­hat­lık­ta, sı­kın­tı­da, mu­si­bet­te da­ya­nış­ma için­de ol­ma­la­rı­na çok önem ve­rir­ler­di. Bu­nu bir va­zi­fe ola­rak te­lak­ki eder­ler­di.İs­lam bü­yük­le­ri, Müs­lü­man­la­rın bir­bir­le­ri ile gö­rüş­me­le­ri­ne, ra­hat­lık­ta, sı­kın­tı­da, mu­si­bet­te da­ya­nış­ma için­de ol­ma­la­rı­na çok önem ve­rir­ler­di. Bu­nu bir va­zi­fe ola­rak te­lak­ki eder­ler­di. Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: “Müs­lü­ma­nın, Müs­lü­man üze­rin­de beş hak­kı var­dır: Se­la­mı­nı al­mak, has­ta­la­nın­ca zi­ya­ret et­mek, ce­na­ze­si­ne git­mek, da­ve­ti­ne ica­bet et­mek, ak­sı­rıp da el­ham­dü­lil­lah de­di­ği za­man, yer­ha­mü­kal­lah de­mek­tir.” Ev­li­yâ­nın bü­yük­le­rin­den Ha­san-ı Bas­rî haz­ret­le­ri an­la­tır: Mû­sâ aley­his­se­lâm Ce­nâb-ı Hak­ka sor­du: - Yâ Rab­bî, has­ta­la­rı zi­yâ­ret eden­le­re ne gi­bi ecir­ler ve­rir­sin? Al­la­hü teâ­lâ bu­yur­du: - Ana­la­rın­dan doğ­duk­la­rı gün­kü gi­bi gü­nâh­sız hâ­le ge­ti­ri­rim. Has­ta zi­ya­re­tin­de has­ta­nın ya­nın­da asık su­rat­la dur­ma­ma­lı­dır! Gü­zel şey­ler­den bah­set­me­li, iyi­leş­me­si için du­a et­me­li­dir! Pey­gam­ber efen­di­miz, “Has­ta­yı zi­ya­ret eden kim­se, mü­sa­fe­ha et­sin ve eli­ni has­ta­nın al­nı­na ko­yup, ha­li­ni sor­sun ve onun için şi­fa ve uzun ömür di­le­sin, on­dan du­a da is­te­sin. Çün­kü has­ta­nın dua­sı me­lek­le­rin dua­sı gi­bi­dir.” Zi­ya­ret­te has­ta­nın ya­nın­da çok otur­mak, uy­gun de­ğil­dir. Zi­ya­re­ti kı­sa tut­ma­lı­dır. Pey­gam­ber efen­di­miz, “Has­ta zi­ya­re­ti­ni kı­sa tut­mak se­vap­tır” bu­yur­du. Di­ğer ha­dis-i şe­rif­ler­de de bu­yu­rul­du ki: “Bi­ri ile ar­ka­daş olun­ca, kim­li­ği­ni öğ­ren! Has­ta olur­sa zi­ya­re­ti­ne, ölür­se ce­na­ze­si­ne gi­der­sin.” “Has­ta zi­ya­re­ti için bir mil, iki ki­şi­nin ara­sı­nı dü­zelt­mek için iki mil, Al­lah için dost edin­di­ğin bi­ri­ni zi­ya­ret için üç mil uzak­ta da ol­sa git!” Al­la­hü teâ­lâ bi­ri­ne, “Ben has­ta­lan­dım, be­ni zi­ya­re­te gel­me­din” bu­yu­rur. O kim­se, “Ya Rab­bi, se­ni na­sıl zi­ya­ret ede­ce­ği­mi bil­mi­yo­rum” de­yin­ce de, “Fa­lan­ca Müs­lü­man has­ta­lan­dı­ğın­da, zi­ya­ret et­sey­din, be­ni bu­lur­dun” bu­yu­rur. Pey­gam­ber efen­di­miz, “Has­ta zi­ya­re­ti gü­zel iş­tir” bu­yur­du. Kal­bin­de­ki dün­ya sev­gi­sin­den şi­ka­yet­çi olan bi­ri­ne Ebüd­der­dâ haz­ret­le­ri şu na­si­ha­ti yap­tı: - Sık sık has­ta zi­yâ­ret­le­ri­ne git! Ce­nâ­ze na­maz­la­rın­da bu­lun! Ka­bir­le­ri zi­yâ­ret et! Bu üç şe­yi mun­ta­zam ya­par­san bu has­ta­lık­tan kur­tu­lur­sun! Sen­de­ki dün­ya sev­gi­si yok olur. Kal­bin nûr­la­nır. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT