BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 trilyon dolarlık nanoteknoloji ile krizden rahat çıkarız

1 trilyon dolarlık nanoteknoloji ile krizden rahat çıkarız

Spor­dan teks­ti­le, gı­da­dan sağ­lı­ğa çok fark­lı uy­gu­la­ma alan­la­rı bu­lu­nan na­no­tek­no­lo­ji, 6 yıl içe­ri­sin­de 1 tril­yon do­lar­lık bir pa­zar ha­li­ne ge­le­cekUlu­sal İno­vas­yon Gi­ri­şi­mi (UİG) ile Türk Ame­ri­kan Bi­li­min­san­la­rı ve Aka­de­mis­yen­le­ri Der­ne­ği (TAS­SA) ta­ra­fın­dan düzenlenen Na­no­tek­no­lo­jik Ürü­ne Dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir Araş­tır­ma ve Ti­ca­ri­leş­tir­me Kon­fe­ran­sı­na Sa­ban­cı Hol­ding CE­O’su Ah­met Dör­dün­cü de ka­tıl­dı. > Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Nort­he­as­tern Üni­ver­si­te­sin­den Prof. Dr. Ste­ven Di­rec­tor, 2015 yı­lın­da na­no­tek­no­lo­ji ile bağ­lan­tı­lı pa­za­rın 1 tril­yon do­la­ra ula­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. Na­no­tek­no­lo­jik Ürü­ne Dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir Araş­tır­ma ve Ti­ca­ri­leş­tir­me Kon­fe­ran­sı”nda ko­nu­şan Ste­ven Di­rec­tor, ge­le­ce­ğin tek­no­lo­ji­si olan na­no­tek­no­lo­ji­nin spor­dan teks­ti­le, gı­da­dan sağ­lı­ğa çok fark­lı uy­gu­la­ma alan­la­rı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu tek­no­lo­ji ile önü­müz­de­ki yıl­lar­da iş­ler çok da­ha fark­lı şe­kil­de yü­rü­tül­me­ye baş­la­na­cak. Bu se­bep­le ABD’de üni­ver­si­te - sa­na­yi iş bir­li­ği hız­la ge­li­şi­yor” de­di. ŞİRKETLERİ AYAKTA TUTACAK Na­no­tek­no­lo­ji­nin ge­le­cek­te ki­lit bir öne­me sa­hip ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Sa­ban­cı Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Ah­met Dör­dün­cü ise, “Na­no­tek­no­lo­ji, Tür­ki­ye’nin gü­ven­lik ve re­fah se­vi­ye­si­nin yük­sel­til­me­si, re­ka­bet­çi ve sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da çok önem­li bir adım teş­kil et­mek­te­dir” de­di. Gü­nü­müz­de yük­sek tek­no­lo­ji­nin, şir­ket­le­rin da­ha öte­sin­de ül­ke­le­rin mar­ka­laş­tı­ğı hat­ta ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te üs­tün­lük sağ­la­mak­ta et­ken ol­du­ğu­nu ifa­de eden Dör­dün­cü, “Yük­sek tek­no­lo­ji­nin ge­tir­di­ği ino­vas­yon, son gün­ler­de için­de bu­lun­du­ğu­muz ola­ğa­nüs­tü hal­ler­de, şir­ket­le­rin ayak­ta kal­ma­sı için çok önem­li” di­ye ko­nuş­tu. GE­LE­CEK İNO­VAS­YON­DA ABD’de­ki Nort­hwes­tern Üni­ver­si­te­si’nde bu­lu­nan na­no­bi­lim araş­tır­ma mer­ke­zi­ne 350 mil­yon do­lar kay­nak sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ec­za­cı­ba­şı Top­lu­lu­ğu CE­O’su Er­dal Ka­ra­mer­can, ge­le­ce­ğin ino­vas­yon­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şirketler gelişime ayak uydurmalı
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99301
  % -0.53
 • 5.5892
  % -2.7
 • 6.3308
  % -2.35
 • 7.3988
  % -2.45
 • 237.726
  % -2.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT