BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­ha be­te­ri o­la­maz

Da­ha be­te­ri o­la­maz

Dün­ya, G. W. Bus­h’­un ba­şı­na ge­le­ni ko­nu­şu­yor, te­le­viz­yon­lar, o gö­rün­tü­le­ri tek­rar tek­rar ya­yın­lı­yor. Bush, san­ki Irak hal­kı yo­lu­nu göz­lü­yor­muş gi­bi kal­kıp Bağ­da­t’­a git­ti. Oy­sa Ame­ri­ka­lı Bus­h’­tan mem­nun kal­ma­dı­ğı gi­bi Irak­lı­lar da nef­ret et­mek­te­ler. Sad­da­m’­ın elin­de atom var, nük­le­er si­lah var id­di­ala­rıy­la Irak’­a gir­di.Dün­ya, G. W. Bus­h’­un ba­şı­na ge­le­ni ko­nu­şu­yor, te­le­viz­yon­lar, o gö­rün­tü­le­ri tek­rar tek­rar ya­yın­lı­yor. Bush, san­ki Irak hal­kı yo­lu­nu göz­lü­yor­muş gi­bi kal­kıp Bağ­da­t’­a git­ti. Oy­sa Ame­ri­ka­lı Bus­h’­tan mem­nun kal­ma­dı­ğı gi­bi Irak­lı­lar da nef­ret et­mek­te­ler. Sad­da­m’­ın elin­de atom var, nük­le­er si­lah var id­di­ala­rıy­la Irak’­a gir­di. Taş üs­tün­de taş bı­rak­ma­dı. Irz­lar, na­mus­lar yer­le bir edil­di. Ül­ke par­ça­la­ra bö­lün­dü. İki mil­yo­na ya­kın in­san öl­dü. He­men ne­re­dey­se her­kes yer de­ğiş­tir­di. İki mil­yo­na ya­kın in­san yurt dı­şı­na çık­tı. Ba­şa ge­ti­ri­len ıs­mar­la­ma hü­kü­met­le an­laş­ma­lar ya­pı­la­rak pet­rol ku­yu­la­rı Ame­ri­ka­’ya bağ­lan­dı. Oğul Bush, şüp­he­siz ki gel­miş geç­miş Ame­ri­kan baş­kan­la­rı için­de en ka­bi­li­yet­siz­ler­den bi­ri­dir. Ta­rih bu­nu şim­di­den böy­le yaz­ma­ya baş­la­dı. Türk-Ame­ri­kan mü­na­se­bet­le­ri onun za­ma­nın­da di­be vu­ra­rak hiç­bir de­vir­de gö­rül­me­di­ği ka­dar kö­tü­leş­ti. Ba­rack Oba­ma­’nın za­fe­ri tek ba­şı­na ken­di mu­vaf­fa­ki­ye­ti de­ğil­dir. Eğer Bush de­ğil de bir baş­ka­sı ar­dın­dan aday ol­say­dı, Cum­hu­ri­yet­çi aday tek­rar ka­za­na­bi­lir­di. Ya­lan­la­ra da­ya­na­rak iş­gal ya­pan. İş­gal et­ti­ği ül­ke­yi sö­mü­ren. İş­gal et­ti­ği ül­ke­de ak­la-ha­ya­le gel­me­yen kö­tü­lük­ler iş­le­yen. Dün­ya ba­sı­nın­da ken­di­si­ni ten­kit eden ka­na­at ön­der­le­ri hak­kın­da bas­kı­lar uy­gu­la­tan. Ame­ri­ka­’nın müt­te­fik­le­riy­le ara­sı­nı bo­zan. Gu­an­ta­na­mo di­ye Na­zi kamp­la­rın­dan bin be­ter yüz ka­ra­la­rı­nı ya­rın­la­ra kir­li bir say­fa ha­lin­de bı­ra­kan bu adam han­gi ak­la hiz­met kal­kıp Ira­k’­a git­ti? O şan­lı Ame­ri­kan is­tih­ba­ra­tı, ben­zer bir ha­di­se­nin ya­şa­na­ca­ğı tah­mi­ni­ni ya­pa­ma­dı mı? Ba­sın top­lan­tı­sın­da el Bağ­da­dî tv mu­ha­bi­ri Mun­ta­sar el Zey­dî, kür­sü­de­ki Bus­h’­a ar­ka ar­ka­ya ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­lat­tı. 2008 Bi­ter­ken zir­ve ola­yı­nı ya­şa­dı. Ne Oba­ma­’nın se­çil­me­si, ne kriz, ne Bom­bay bas­kı­nı. Yı­lın ola­yı bu­dur. Bir baş­kan, hat­ta bir in­san, bun­dan da­ha be­ter aşa­ğı­la­na­maz. Ira­k’­ta mu­ha­bir le­hi­ne gös­te­ri­ler ya­pıl­mak­ta. Ken­di­si kah­ra­man ilan edil­di. Ba­ka­lım bir pro­tes­to han­gi ol­gun­luk­la kar­şı­la­na­cak. Ga­ze­te­ci­nin gö­re­vi pro­tes­to mu? Di­ye so­ru­la­bi­lir. Ola­yı ül­ke­si iş­gal edi­len an­la­ya­bi­lir. El­bet­te onun işi ha­ber­ci­lik­ti ama, ateş düş­tü­ğü ye­ri ya­kar. Eğer Mun­ta­sar el Zey­di suç­luy­sa Ha­san Tah­sin de suç­lu­dur. Üs­te­lik Ha­san Tah­sin, iş­gal­ci Yu­nan as­ke­ri­ne kur­şun at­mış­tı. Ha­ni Ame­ri­kan se­çim­le­rin­den son­ra bir ha­ber var­dı. Bus­h’­un ruh bo­zuk­lu­ğu için­de ol­du­ğu bil­di­ri­li­yor­du. Ha­be­re gö­re eşi­ne şöy­le di­yor­muş “Lo­ra, ni­ye be­ni kim­se sev­mi­yor?” Ayak­ka­bı dar­be­sin­den son­ra bu ha­li da­ha da kö­tü­ye gi­de­bi­lir. Her ne ise git­me­si­ne az kal­dı. AB­D’­ye de dün­ya­ya da geç­miş ol­sun. Oba­ma­’nın iş­ga­lin ilk gü­nün­den bu­gü­ne ya­şa­nan­la­rı çok iyi tah­lil ede­ce­ği­ne inan­mak is­ti­yo­ruz. İş­ga­le son ve­re­ce­ği­ni ta­ah­hüt et­miş­ti. Ger­çi Bush ta­kı­mı gi­de­ra­yak eli­ni ko­lu­nu bağ­la­yan ka­nun yap­tı­lar ama bun­la­rı aş­ma­lı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT