Bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan genç annesinin vefat haberini alır almaz cenaze töreni için memleketine doğru yola çıktı.  Telefonla işyerini arayarak haber veren bekçi cenazeden sonra işyerini dönünde hayatının şokunu yaşadı. İşçi 3 gün işe gelmediği gerekçesiyle kapı önüne konuldu. Mağdur olduğunu söyleyen işçi İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı bekçi annesinin cenazesine gideceğini davalı şirkete telefonla bildirdiğini ancak işyerinin cenazeye gidildiği tarihlerde işçinin işe gelmediğini gerekçe göstererek hakkında tutanaklar düzenlediğini ve iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürdü.

İŞÇİ 3 GÜN İŞE GELMEDİĞİ İÇİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işyeri sahibi ise davacının işyerine ve amirlerine haber vermeksizin izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün işe gelmediğinden 4857 sayılı İş Yasası 25/11-g maddesi uyarınca sözleşmenin haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini dile getirdi. Davacının işyerinde fazla mesai yapıldığında bu durumun bordrolara yansıtıldığını, yıllık izinlerini kullanan davacının çalıştığı süre boyunca hafta tatilleri ve resmi tatiller ile dini bayramlarda çalışıp yıllık ücretli izinlerini kullandığını beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, feshin haksız olduğu kanaatiyle kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

DAVACININ ANNESİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DEVAMSIZLIK YAPTIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yüksek mahkeme, davacının işe gitmediği 3 gün boyunca annesinin cenazesine katıldığına dikkat çekti. Kararda, “İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacının annesinin ölümü nedeniyle devamsızlık yaptığı ve bu sebeple işe devamsızlığının haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu maddi ve hukuki olgular nazara alındığında kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.  

Yargıtay’dan şirket aracı kullananlar için emsal niteliğinde karar Yargıtay’dan şirket aracı kullananlar için emsal niteliğinde karar Yargıtay’dan şirket aracı kullananlar için emsal karar. İşçinin rızası olmadan kesilen trafik cezası işçiden alınamaz.